• +30 lat doświadczenia
  • +50.000 sprzedanych maszyn
  • Rzetelna inspekcja maszyn
  • Stała osoba kontaktowa
  • Efektywny handel
  • Bezpieczny system płatniczy
Aukcje Online

Warunki handlowe - Sprzedający


1. Definicje i zastosowania

Niniejsze warunki uczestnictwa w aukcji (zwane poniżej” Warunkami”) znajdują zastosowanie przy każdej sprzedaży i przy każdym zakupie poprzez aukcyjny portal internetowy www.kapow.eu, (zwany poniżej „Portalem Aukcyjnym”). Jakiekolwiek odstąpienie od tych warunków jest możliwe wyłącznie za pisemną zgodą firmy Kapow Auktioner A/S, która jest właścicielem i zarządcą portalu www.kapow.eu.

Sprzedającym określa się osobę wystawiającą towary do sprzedaży na Portalu Aukcyjnym, a Kupującym określa się osobę, która zgłasza ofertę zakupu lub zakupuje Obiekt Aukcyjny wystawiony na sprzedaż na Portalu Aukcyjnym. Obiektem Aukcyjnym jest maszyna lub urządzenie wystawione do sprzedaży na Portalu Aukcyjnym.

2. Rejestracja, bezpieczeństwo, dane osobowe

Aby móc uczestniczyć w transakcjach na Portalu Aukcyjnym należy założyć konto. Konto może założyć tylko osoba pełnoletnia i zdolna do podejmowania czynności prawnych. Przy zakładaniu konta należy podać numer NIP / VAT, nazwę firmy, adres, numer telefonu i adres mailowy. Wyłączna odpowiedzialność za prawidłowość danych spoczywa na osobie zakładającej konto. Portal Aukcyjny dokona weryfikacji powyższych danych przed aktywacją konta. Następnie zostanie wysłany e-mail z prośbą o potwierdzenie ich prawidłowości. Jeżeli wystąpią nieścisłości w podanych informacjach, konto nie będzie mogło być zarejestrowane.

Konto zakłada się każdemu użytkownikowi aukcji w celu zapewnienia przez firmę Kapow najwyższego poziomu bezpieczeństwa zarówno przy dokonywaniu płatności, jak i przy odbiorze Obiektów Aukcyjnych. Ponadto zapewnia ono możliwość komunikowania się z użytkownikami, jeżeli będzie tego wymagała dokonywana transakcja.

Założenie konta jest bezpłatne i nie jest uwarunkowane jakimkolwiek członkostwem. Z chwilą założenia konta i rejestracji w bazie danych, użytkownik uzyskuje możliwość uczestniczenia w aukcjach na Portalu Aukcyjnym. Konto na Portalu Aukcyjnym może być w każdej chwili usunięte na wniosek użytkownika, jak również użytkownik może w każdej chwili zwrócić się do Kapow Auktioner A/S w celu uzyskania wglądu do danych osobowych, na jego temat. Usunięte nie mogą zostać jedynie te dane zawarte w rejestrze, które są wymagane innymi przepisami prawnymi. Prośbę o usunięcie konta lub o wgląd do swoich danych osobowych należy kierować do suport@kapow.eu. Zasadniczo dane osobowe podlegają usunięciu tylko wtedy, gdy zostanie zgłoszony wniosek o likwidację konta na Portalu Aukcyjnym. W związku z tym, że Kapow A/S nie przetwarza danych o szczególnej wrażliwości, nie istnieje uzasadniona konieczność ustalenia konkretnego terminu, po którego upływie, dane miałyby ulegać usunięciu automatycznie. Osobą odpowiedzialną za dane osobowe jest każdorazowo, aktualnie urzędujący dyrektor Kapow A/S, natomiast dostęp do danych osobowych mają wyłącznie ci pracownicy, których obowiązki zawodowe wymagają dostępu do tychże danych. Kapow Auktioner A/S nie sprzedaje ani nie przekazuje powierzonych danych osobom trzecim.

 

3. Zasady reklamacji i odpowiedzialność cywilna

Na podstawie prawa handlowego ( §48 kupujący nie ma prawa do reklamacji wybrakowanego Obiektu Aukcyjnego, chyba że sprzedawca działał w złej woli lub przypadku, kiedy opis danego obiektu nie odpowiada sprzedawanemu towarowi. Wszystkie Obiekty Aukcyjne podlegają sprzedaży w takim stanie, w jakim się aktualnie znajdują lub ewentualnie zostały obejrzane przez kupującego. Licytator, firma leasingowa, kurator, sąd spadkowy / upadłościowy czy też Kapow Auktioner A/S, nie ponoszą odpowiedzialności za ich stan.

Ewentualna odpowiedzialność za działania wynikające ze złej woli sprzedawcy lub niezgodność pomiędzy obiektem a jego opisem, spoczywa wyłącznie na sprzedawcy i w żaden sposób nie obciąża Kapow Auktioner A/S.

4. Składanie ofert, płatność, nieprawidłowości

Każda złożona oferta aukcyjna jest wiążąca z chwilą jej potwierdzenia i zarejestrowania na Portalu Aukcyjnym. Zgłaszając swoją ofertę Kupujący podaje najwyższą cenę, za jaką chce zakupić Obiekt Aukcyjny. Cena ta będzie automatycznie zarejestrowana jako najniższa kwota, którą inni kupujący będą musieli przekroczyć zgłaszając swoje oferty. Licytacja trwa do momentu osiągnięcia maksymalnej kwoty. Jeżeli na zakończenie aukcji okaże się, że jest więcej Kupujących, którzy zgłosili ofertę w tej samej wysokości, pierwszeństwo zakupu przysługuje temu, kto ofertę zgłosił jako pierwszy. Portal Aukcyjny jest jedynym posiadaczem informacji o Kupującym, który zgłosił najwyższą ofertę. 

We wszystkich aukcjach ma zastosowanie cena gwarantowana. Obiekt Aukcyjny może być sprzedany, jeżeli najwyższa oferta jest na poziomie ceny gwarantowanej albo ją przekracza. Jeżeli zgłoszona (najwyższa) oferta jest poniżej ceny gwarantowanej, Sprzedający ma 24 godziny na zameldowanie Portalowi Aukcyjnemu, czy i na ile akceptuje ofertę Kupującego. Portal Aukcyjny jest zobowiązany poinformować Kupującego w ciągu 24 godzin czy i na ile Sprzedający zaakceptował jego ofertę.

W przypadku identycznych ofert, pierwszeństwo ma oferta złożona najwcześniej. Oferta złożona na mniej niż 5 minut przed zakończeniem aukcji powoduje automatyczne przedłużenie aukcji o 5 minut od momentu złożenia ostatniej oferty.

Wymagana jest natychmiastowa płatność, chyba że uzgodniono inaczej. Kupujący otrzymuje fakturę z informacjami dotyczącymi płatności najpóźniej przed upływem 24 godzin od zakończenia aukcji. Po zarejestrowaniu wpłynięcia płatności, do Kupującego zostaje wysłane upoważnienie do odbioru Obiektu Aukcyjnego, wraz z niezbędnymi informacjami kontaktowymi. Dokładny termin odbioru Obiektu ustalają Sprzedający i Kupujący bezpośrednio między sobą, bez udziału Kapow Auktioner A/S.

W przypadku gdy Kupujący nie dokona zapłaty lub nie zareaguje na pisemne wezwanie Portalu Aukcyjnego w ciągu 24 godzin po upływie terminu odbioru Obiektu Aukcyjnego, potraktowane to będzie jako poważne naruszenie reguł, a umowa aukcyjna zostanie w tym przypadku unieważniona.

W przypadku poważnego naruszenie reguł, Kapow Auktioner A/S jest uprawniony do anulowania umowy z Kupującym, który naruszył umowę i do zaproponowania Obiektu Aukcyjnego oferentowi, który zaproponował drugą co do wysokości cenę, lub też do zaproponowania Obiektu osobie trzeciej.

Kupujący naruszający umowę jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Kapow Auktioner A/S różnicy cenowej zarówno w wysokości oferty, jak i w prowizji, w stosunku do ceny drugiej oferty albo ceny uzyskanej od osoby trzeciej. Do powyższej sumy dolicza się koszty manipulacyjne w wysokości 10%.

Jeżeli oferent, który wylicytował drugą cenę, lub osoba trzecia nie zdecydują się na zakup Obiektu Aukcyjnego i aukcję trzeba będzie przeprowadzić na nowo, Kupujący, który naruszył umowę jest zobowiązany do pokrycia wszystkich uzasadnionych kosztów z tym związanych.

W przypadku, gdy Kapow Auktioner A/S lub Sprzedającemu uda się, sprzedać Obiekt Aukcyjny uprzednio wylicytowany przez Kupującego, który naruszył umowę, osobie trzeciej, za cenę wyższą niż oferta tegoż Kupującego, Kupujący ten nie jest uprawniony do odliczenia nadwyżki od kosztów związanych ze sprzedażą, ani też do żądania wypłaty nadwyżki.

Kapow Auktioner A/S ma prawo usunąć z Portalu Aukcyjnego Kupujących, którzy naruszają reguły. Usunięte zostaną również wszystkie ich dane. Ponadto Kapow Auktioner A/S rezerwuje sobie prawo do zablokowania usuniętym Kupującym, dostępu do Portalu Aukcyjnego z używanych wcześniej adresów IP.

5. Opłaty i koszty

Wyłączna odpowiedzialność za zagwarantowanie, iż Obiekt Aukcyjny jest wolny od obciążeń i nie jest przedmiotem zastawu, spoczywa na Sprzedającym. Kapow Auktioner A/S nie ponosi żadnej odpowiedzialności w tym względzie.

Jeżeli Kupujący chciałby sfinansować zakup przy pomocy pożyczki lub w rozłożeniu na raty, powinno to być jasno ustalone najpóźniej do momentu zakończenia aukcji.

W przypadku zawarcia umowy z Kupującym, że przejmuje on lub wykupuje w ramach zakupu ewentualne obciążenia związane z Obiektem Aukcyjnym, Sprzedający jest zobowiązany do upewnienia się, że nie będą go dotyczyć jakiekolwiek zobowiązania wobec osób trzecich i że jakiekolwiek roszczenia osób trzecich związane z Obiektem Aukcyjnym, ustaną najpóźniej z chwilą zawarcia umowy aukcyjnej.

Opłata aukcyjna wynosi 10% całkowitej ceny sprzedaży, jednak maksymalnie 25 000 DKK. Koszty te pokrywa Sprzedający.

6. VAT

Wszystkie ceny ofertowe, jak również opłaty manipulacyjne nie zawierają podatku VAT. VAT dolicza się zarówno do ceny Obiektu Aukcyjnego jak i do opłaty aukcyjnej.

Kupującym z krajów UE dolicza się duński VAT zarówno do Obiektu Aukcyjnego, jak i do opłat aukcyjnych. Wszystkie faktury wystawiane są z podatkiem VAT, chyba że Kupujący dośle odpowiednią dokumentację o wywiezieniu towaru poza granice Danii. W takim przypadku Kapow Auktioner A/S zwróci podatek VAT wystawiając notę kredytową i nową fakturę bez podatku VAT.

Pełne wymagania dotyczące dokumentacji:

Aby otrzymać zwrot zapłaconego podatku VAT, prosimy o dostarczenie niezbędnej dokumentacji:

Rozwiązanie 1:

-Podpisany dokument CMR (przez Kapow Auktioner A/S, przewoźnika i Kupującego)

-Faktura od przewoźnika

-Deklaracja wywozu towarów  (w załączniku do każdej faktury).

LUB

Rozwiązanie 2:

-Podpisany dokument CMR (przez Kapow Auktioner A/S, przewoźnika i Kupującego)

-Pokwitowanie z magazynu docelowego, podpisane przez kupującego/właściciela magazynu,potwierdzające przybycie towarów do kraju docelowego

-Deklaracja wywozu towarów (w załączniku do każdej faktury).

Całą dokumentację należy przesłać na adres tax@kapow.eu nie później niż 21 dni po otrzymaniu faktury.

Całą dokumentację należy przesłać w jednym mailu, podając w temacie numer aukcji.

Jeśli wymagana dokumentacja jest niekompletna lub nie zostanie dostarczona w wyznaczonym terminie, Kapow Auktioner A/S nie będzie w stanie zwrócić duńskiego podatku. W związku z tym Kupujący będzie odpowiedzialny za złożenie wniosku o zwrot duńskiego podatku VAT do krajowych organów podatkowych w Polsce. 

Kupujący z krajów spoza UE mogą być zwolnieni z podatku VAT po udokumentowaniu, że Obiekt Aukcyjny został wywieziony poza obszar UE. Kupujący może również zrezygnować z możliwości zwolnienia z podatku VAT i zdecydować się na zapłatę duńskiego VAT. Kupujący jest zobowiązany do upewnienia się, czy jego numer VAT jest prawidłowy, przed złożeniem oferty. Kapow A/S skontroluje czy numer jest prawidłowy, na stronie internetowej: http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/?locale=da

7. Kradzież lub sabotaż  

Przypadki kradzieży lub próby kradzieży, sabotażu lub próby sabotażu stwierdzone przez Kapow Auktioner A/S będą zgłoszone na policję i spowodują wykluczenie z aukcji Kapow Auktioner A/S w przyszłości.

8. Przeniesienie ryzyka

Od momentu zamknięcia aukcji wszelkie ryzyko związane z Obiektem Aukcyjnym ponosi Kupujący.

Ewentualne czynności związane z demontażem, przemieszczeniem lub zabezpieczeniem Obiektu Aukcyjnego, przeprowadzane są na własny koszt i odpowiedzialność Kupującego.

Wszystkie czynności związane z załadunkiem również wykonywane są na własną odpowiedzialność Kupującego. A Kapow Auktioner A/S nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia zakupionych towarów i innych przedmiotów. Kapow Auktioner A/S chętnie udzieli pomocy w powyższych czynnościach, jednakże wszelka odpowiedzialność w tym zakresie spoczywa na kupującym.

9. Zmiany warunków, zmiany w katalogu, zastrzeżenia co do błędów

Kapow A/S zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w katalogu, w tym do usuwania towarów z aukcji. Kapow Auktioner A/S nie ponosi odpowiedzialności za błędy w druku, błędy na fotografiach, niewłaściwe informacje dotyczące ilości, wymiarów, wagi, pojemności, jak również za informacje o statusie VAT.

Kapow Auktioner A/S nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy systemu i inne usterki techniczne, które mogłyby wpływać na przebieg aukcji i składanie ofert.

W przypadku wystąpienia problemów technicznych przy zamknięciu aukcji, Kapow Auktioner A/S upoważniony jest do rozpoczęcia procedury aukcyjnej od początku i jej zakończenia w późniejszym terminie. Zazwyczaj zakończenie to będzie miało miejsce o tej samej godzinie w dniu następnym, lub też z chwilą rozwiązania problemów technicznych. Wszyscy aktywni oferenci zostaną o tym powiadomieni drogą mailową w możliwie najkrótszym czasie.

10. Dane kontaktowe

Kapow Auktioner A/S
Mads Eg Damgaards Vej 69, 7400 Herning
CVR Nr. 43055046
Telefon: +45 70707480

11. Zagadnienia prawne i miejsce rozstrzygania sporów

Jakiekolwiek sprawy sporne dotyczące powyższych Warunków Aukcyjnych należy rozstrzygać na podstawie prawa duńskiego, przed sądem w Horsens.

12. KAPOW GDPR PRIVACY POLICY 
Last updated [04.11.2021]

INTRODUCTION

Thank you for choosing Kapow Auktioner A/S (“company”, “we”, “us”, or “our”). We are committed to protecting your personal information and your right to privacy. If you have any questions or concerns about our policy or our practices with regard to your personal information, please contact us at [contact email].

When you visit our website www.kapow.eu (“Site”) and use our services, you trust us with your personal information. We take your privacy very seriously. In this privacy notice, we describe our privacy policy. We seek to explain to you in the clearest way possible what information we collect, how we use it and what rights you have in relation to it. We hope you take some time to read through it carefully, as it is important. If there are any terms in this privacy policy that you do not agree with, please discontinue the use of our site and our services.

This privacy policy applies to all information collected through our websites (such as www.kapow.eu, our LinkedIn profile and Facebook profiles ("Apps"), and any related services, sales, marketing or events (we refer to them collectively in this privacy policy as the "Sites").  

Please read this privacy policy carefully as it will help you make informed decisions about sharing your personal information with us.  

WHAT INFORMATION DO WE COLLECT? 

The personal information you disclose to us.

In Short: We collect personal information that you provide to us such as name, address, contact information, passwords and security data.

We collect personal information that you voluntarily provide to us when registering at the Sites or Apps expressing an interest in obtaining information about us or our products and services when participating in activities on the Sites such as interacting and posting messages on our fan pages or otherwise contacting us. 

The personal information that we collect depends on the context of your interactions with us and the Sites, the choices you make and the products and features you use. The personal information we COLLECT can include the following: 

Name and Contact Data. We collect your first and last name, email address, postal address, phone number, and other similar contact data.

Credentials. We collect passwords, password hints, and similar security information used for authentication and account access.

All personal information that you provide to us must be true, complete and accurate, and you must notify us of any changes to such personal information.  

Information automatically collected

In Short: Some information – such as IP address and/or browser and device characteristics – is collected automatically when you visit our websites. 

We automatically collect certain information when you visit, use or navigate the Sites. This information does not reveal your specific identity (like your name or contact information) but may include device and usage information, such as your IP address, browser and device characteristics, operating system, language preferences, referring URLs, device name, country, location, information about how and when you use our Site and other technical information. This information is primarily needed to maintain the security and operation of our Sites, and for our internal analytics and reporting purposes. 

Like many businesses, we also collect information through cookies and similar technologies. You can find out more about this in our Cookies Policy. 

Information collected through our Apps

In Short: We may collect information regarding your geo-location, mobile device, push notifications, and Facebook permissions when you use our apps.

If you use our Apps, we may also collect the following information:

Geo-Location Information. We may request access or permission to and track location-based information from your mobile device, either continuously or while you are using our mobile application, to provide location-based services. If you wish to change our access or permissions, you may do so in your device’s settings.
Mobile Device Access. We may request access or permission to certain features from your mobile device, including your mobile device’s [Bluetooth, calendar, camera, contacts, microphone, reminders, sensors, SMS messages, social media accounts, storage,] and other features. If you wish to change our access or permissions, you may do so in your device’s settings.
Mobile Device Data. We may automatically collect device information (such as your mobile device ID, model and manufacturer), operating system, version information and IP address.
Push Notifications. We may request to send you to push notifications regarding your account or the mobile application. If you wish to opt out from receiving these types of communications, you may turn them off in your device’s settings.]
Facebook Permissions. We by default access your Facebook basic account information, including your name, email, gender, birthday, current city, and profile picture URL, as well as other information that you choose to make public. 

Information collected from other Sources

In Short: We may collect limited data from public databases, marketing partners, social media platforms, and other outside sources. 

We may obtain information about you from other sources, such as public databases, joint marketing partners, social media platforms (such as Facebook), as well as from other third parties. Examples of the information we receive from other sources include social media profile information (your name, gender, birthday, email, current city, state and country, user identification numbers for your contacts, profile picture URL and any other information that you choose to make public); marketing leads and search results and links, including paid listings (such as sponsored links). 

HOW DO WE USE YOUR INFORMATION? 

In Short: We process your information for purposes based on legitimate business interests, the fulfilment of our contract with you, compliance with our legal obligations, and/or your consent.

We use personal information collected via our Sites for a variety of business purposes described below. We process your personal information for these purposes in reliance on our legitimate business interests ("Business Purposes"), in order to enter into or perform a contract with you ("Contractual"), with your consent ("Consent"), and/or for compliance with our legal obligations ("Legal Reasons"). We indicate the specific processing grounds we rely on next to each purpose listed below.  

We use the information we collect or receive:  

To send you marketing and promotional communications [for Business Purposes and/or with your Consent]. We and/or our third-party marketing partners may use the personal information you send to us for our marketing purposes if this is in accordance with your marketing preferences. You can opt out of our marketing emails at any time (see the "Your Privacy Rights" below). 
To send administrative information to you [for Business Purposes, Legal Reasons and/or possibly Contractual]. We may use your personal information to send you the product, service and new feature information and/or information about changes to our terms, conditions, and policies.
To post testimonials [with your Consent]. We post testimonials on our Sites that may contain personal information. Prior to posting a testimonial, we will obtain your consent to use your name and testimonial. If you wish to update or delete your testimonial, please contact us at support@kapow.eu and be sure to include your name, testimonial location, and contact information.
Deliver targeted advertising to you [for our Business Purposes and/or with your Consent]. We may use your information to develop and display content and advertising (and work with third parties who do so) tailored to your interests and/or location and to measure its effectiveness. For more information, see our Cookie Policy.
Administer prize draws and competitions [for our Business Purposes and/or with your Consent]. We may use your information to administer prize draws and competitions when you elect to participate in competitions.
Request Feedback [for our Business Purposes and/or with your Consent]. We may use your information to request feedback and to contact you about your use of our Sites. 
To protect our Sites [for Business Purposes and/or Legal Reasons]. We may use your information as part of our efforts to keep our Sites safe and secure (for example, for fraud monitoring and prevention).
To enforce our terms, conditions and policies [for Business Purposes, Legal Reasons and/or possibly Contractual].
To respond to legal requests and prevent harm [for Legal Reasons]. If we receive a subpoena or other legal request, we may need to inspect the data we hold to determine how to respond.
For other Business Purposes. We may use your information for other Business Purposes, such as data analysis, identifying usage trends, determining the effectiveness of our promotional campaigns and to evaluate and improve our Sites, products, services, marketing and your experience.

WILL YOUR INFORMATION BE SHARED WITH ANYONE? 

In Short: We only share information with your consent, to comply with laws, to protect your rights, or to fulfil business obligations. 

We only share and disclose your information in the following situations:

Compliance with Laws. We may disclose your information where we are legally required to do so in order to comply with applicable law, governmental requests, a judicial proceeding, court order, or legal processes, such as in response to a court order or a subpoena (including in response to public authorities to meet national security or law enforcement requirements).
Vital Interests and Legal Rights. We may disclose your information where we believe it is necessary to investigate, prevent, or take action regarding potential violations of our policies, suspected fraud, situations involving potential threats to the safety of any person and illegal activities, or as evidence in litigation in which we are involved. 
Vendors, Consultants and Other Third-Party Service Providers. We may share your data with third-party vendors, service providers, contractors or agents who perform services for us or on our behalf and require access to such information to do that work. Examples include payment processing, data analysis, email delivery, hosting services, customer service and marketing efforts. We may allow selected third parties to use tracking technology on the Sites, which will enable them to collect data about how you interact with the Sites over time. This information may be used to, among other things, analyze and track data, determine the popularity of certain content and better understand online activity. Unless described in this Policy, we do not share, sell, rent or trade any of your information with third parties for their promotional purposes. 
Business Transfers. We may share or transfer your information in connection with, or during negotiations of, any merger, sale of company assets, financing, or acquisition of all or a portion of our business to another company.
Third-Party Advertisers. We may use third-party advertising companies to serve ads when you visit the Sites. These companies may use information about your visits to our Website(s) and other websites that are contained in web cookies and other tracking technologies in order to provide advertisements about goods and services of interest to you. 
With your Consent. We may disclose your personal information for any other purpose with your consent.
Other Users. When you share personal information (for example, by posting comments, contributions or other content to the Sites) or otherwise interact with public areas of the Site or App, such personal information may be viewed by all users and may be publicly distributed outside the Site and our App in perpetuity. [If you interact with other users of our Sites and register through a social network (such as Facebook), your contacts on the social network will see your name, profile photo, and descriptions of your activity.] Similarly, other users will be able to view descriptions of your activity, communicate with you within our Sites, and view your profile.

DO WE USE COOKIES AND OTHER TRACKING TECHNOLOGIES? 

In Short: We may use cookies and other tracking technologies to collect and store your information.

We may use cookies and similar tracking technologies like pixels to access or store information. Specific information about how we use such technologies and how you can refuse certain cookies is set out in our Cookie Policy.

DO WE USE GOOGLE MAPS?

In Short: Yes, we use Google Maps for the purpose of providing better service.

This website, mobile application, or Facebook application uses Google Maps APIs. You may find the Google Maps APIs Terms of Service here. To better understand Google’s Privacy Policy, please refer to this link. 

By using our Maps API Implementation, you agree to be bound by Google’s Terms of Service. [By using our implementation of the Google Maps APIs, you agree to allow us to gain access to information about you including personally identifiable information (such as usernames) and non-personally identifiable information (such as location). [We will be collecting the following information:   ] (information list)

For a full list of what we use the information for, please see the previous sections titled “Use of Your Information” and “Disclosure of Your Information.” [You agree to allow us to obtain or cache your location. You may revoke your consent at any time.] [We use information about location in conjunction with data from other data providers.] 

The Maps APIs that we use to store and access cookies and other information on your devices. If you are a user currently in the European Union, please take a look at our EU User Consent Policy.

IS YOUR INFORMATION TRANSFERRED INTERNATIONALLY?  

In Short: We may transfer, store, and process your information in countries other than your own.

Our servers are located in Denmark If you are accessing our Sites from outside of Denmark, please be aware that your information may be transferred to, stored, and processed by us in our facilities and by those third parties with whom we may share your personal information (see "Disclosure of Your Information" above), in Denmark and other countries. 

If you are a resident in the European Economic Area, then these countries may not have data protection or other laws as comprehensive as those in your country. We will however take all necessary measures to protect your personal information in accordance with this privacy policy and applicable law. 

European Commission's Standard Contractual Clauses: Such measures implementing the European Commission's Standard Contractual Clauses for transfers of personal information between our group companies and between us and our third-party providers, which require all such recipients to protect the personal information that they process from the EEA in accordance with European data protection laws. We have implemented similar appropriate safeguards with our third-party service providers and partners and further details can be provided upon request.

WHAT IS OUR STANCE ON THIRD-PARTY WEBSITES?

In Short: We are not responsible for the safety of any information that you share with third-party providers who advertise, but are not affiliated with, our websites. 

The Sites may contain advertisements from third parties that are not affiliated with us and which may link to other websites, online services or mobile applications. We cannot guarantee the safety and privacy of data you provide to any third parties. Any data collected by third parties is not covered by this privacy policy. We are not responsible for the content or privacy and security practices and policies of any third parties, including other websites, services or applications that may be linked to or from the Sites. You should review the policies of such third parties and contact them directly to respond to your questions.

HOW LONG DO WE KEEP YOUR INFORMATION? 

In Short: We keep your information for as long as necessary to fulfil the purposes outlined in this privacy policy unless otherwise required by law. 

We will only keep your personal information for as long as it is necessary for the purposes set out in this privacy policy unless a longer retention period is required or permitted by law (such as tax, accounting or other legal requirements). No purpose in this policy will require us to keep your personal information for longer than [90 days/6 months/1 year/2 years/the period of time in which you have an account with us/90 days past the termination of your account/6 months past the termination of your account/1 year past the termination of your account/2 years past the termination of your account].

When we have no ongoing legitimate business need to process your personal information, we will either delete or anonymize it, or, if this is not possible (for example, because your personal information has been stored in backup archives), then we will securely store your personal information and isolate it from any further processing until deletion is possible.

HOW DO WE KEEP YOUR INFORMATION SAFE? 

In Short: We aim to protect your personal information through a system of organizational and technical security measures. 

We have implemented appropriate technical and organizational security measures designed to protect the security of any personal information we process. However, please also remember that we cannot guarantee that the internet itself is 100% secure. Although we will do our best to protect your personal information, the transmission of personal information to and from our Sites is at your own risk. You should only access the services within a secure environment. 

WHAT ARE YOUR PRIVACY RIGHTS?

In Short: In European Economic Area, you have rights that allow you greater access to and control over your personal information. You may review, change, or terminate your account at any time. 

You have certain rights under applicable data protection laws. These include the right (i) to request access and obtain a copy of your personal information, (ii) to request rectification or erasure; (iii) to restrict the processing of your personal information; and (iv) if applicable, to data portability. In certain circumstances, you may also have the right to object to the processing of your personal information. To make such a request, please use the contact details provided below]. We will consider and act upon any request in accordance with applicable data protection laws. 

If we are relying on your consent to process your personal information, you have the right to withdraw your consent at any time. Please note however that this will not affect the lawfulness of the processing before its withdrawal.

If you are resident in the European Economic Area and you believe we are unlawfully processing your personal information, you also have the right to complain to your local data protection supervisory authority. You can find their contact details here: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm

You may at any time review or change the information in your account or terminate your account by:

Logging into your account settings and updating your account
Contacting us using the contact information provided below

Cookies and similar technologies: Most Web browsers are set to accept cookies by default. If you prefer, you can usually choose to set your browser to remove cookies and to reject cookies. If you choose to remove cookies or reject cookies, this could affect certain features or services of our Sites.

Opting out of email marketing: You can unsubscribe from our marketing email list at any time by clicking on the unsubscribe link in the emails that we send or by contacting us using the details provided below. You will then be removed from the marketing email list – however, we will still need to send you service-related emails that are necessary for the administration and use of your account.

DO WE MAKE UPDATES TO THIS POLICY?

In Short: Yes, we will update this policy as necessary to stay compliant with relevant laws.

We may update this privacy policy from time to time. The updated version will be indicated by an updated “Revised” date and the updated version will be effective as soon as it is accessible. If we make material changes to this privacy policy, we may notify you either by prominently posting a notice of such changes or by directly sending you a notification. We encourage you to review this privacy policy frequently to be informed of how we are protecting your information. 

HOW CAN YOU CONTACT US ABOUT THIS POLICY?

If you have questions or comments about this policy, email Lars Jensen Faurschou at support@kapow.eu or by post to:

Kapow Auktioner A/S

Lars Jensen

Mads Eg Damgaards Vej 69, 7400 Herning.

If you are a resident in the European Economic Area, the "data controller" of your personal information is Lars Jensen, Kapow Auktioner A/S appointed to be its representatives in the EEA. You can contact them directly regarding the processing of your information by Kapow Auktioner A/S, by email at support@kapow.eu or by post to: Mads Eg Damgaards Vej 69, 7400 Herning.

If you have any further questions or comments about us or our policies, email us at support@kapow.eu or contact us by post at:

Company address:

Mads Eg Damgaards Vej 69, 7400 Herning, Denmark

Kapow Auktioner A/S
Mads Eg Damgaards Vej 69
7400 Herning

CVR 43055046Kontakt

support@kapow.eu

+45 70707480

Poniedziałek- Czwartek 8:00-16:00
Piątek 8:00-15:00

Skontaktuj się z naszym zespołem

KAPOW Auktioner A/S- Wszelkie prawa zastrzeżone