• +30 års erfaring
 • +50.000 salg i +50 lande
 • Vi tester alle maskiner
 • Fast kontaktperson
 • Effektivt køb & salg
 • Sikker betalingsløsning
Online Auktioner

Handelsbetingelser sælger


1. Anvendelse og definitioner
Nærværende auktionsbetingelser (herefter benævnt ”Betingelserne”) finder anvendelse ved ethvert salg og ethvert køb via den online auktionsside www.kapow.eu, (herefter benævnt ”Auktionssiden”), og kan kun fraviges ved skriftlig accept fra Kapow Auktioner A/S, som ejer og driver www.kapow.eu.
Som sælger er det dig, som sætter en vare til salg via Auktionssiden, og som køber er det dig, som byder på/køber en auktionsobjekt via auktionssiden. Auktionsobjekt(et) er den maskine/vare, som via auktionssiden udbydes til salg.


2. Registrering, sikkerhed og persondata
For at kunne handle via auktionssiden skal du oprette en konto. Du skal være myndig, og når du opretter dig, bliver du bedt om at indtaste dit CVR nr./Vat no., virksomhedens navn, adresse, telefonnummer samt en e-mailadresse. Det er alene dit ansvar, at de af dig indtastede oplysninger er korrekte. Auktionssiden verificerer dine oplysninger før din konto aktiveres, ligesom du får tilsendt en e-mail, hvor du bliver bedt om at bekræfte din e-mailadresse. Hvis dine oplysninger ikke er korrekte, kan vi ikke oprette din konto.
Formålet med at enhver bruger skal oprettes er, at Kapow ønsker at give brugere størst mulig sikkerhed for betaling og afhentning af auktionsobjektet. Derudover skal vi kunne kommunikere med vores brugere, hvis en handel kræver det.
Oprettelse er gratis, og du er ikke bundet af noget medlemskab. Når du er oprettet og registreret som bruger, kan du anvende auktionsmulighederne på auktionssiden. Hvis du ikke længere ønsker at have en konto via auktionssiden, kan du altid få den slettet, ligesom du til enhver tid kan rette henvendelse til Kapow Auktioner A/S med henblik på at få indsigt i, hvilke persondata vi har registreret på dig. Dog vil data, som er påkrævet for at overholde anden lovgivning ikke blive slettet. Ønsker du at få din konto slettet eller at få indsigt i hvilke persondata, vi har registreret, skal du henvende dig til support@kapow.eu. Som udgangspunkt bliver dine data alene slettet, hvis du ikke længere ønsker at have en konto på auktionssiden. Da vi alene behandler ikke særligt personfølsomme data, er det ud fra en saglig vurdering ikke fundet nødvendigt, at slette dine data efter en nærmere afgrænset periode. Den dataansvarlige er den til enhver tid værende direktør i Kapow Auktioner A/S, og det er alene de medarbejdere, hvor der foreligger sagligt grundlag, som har adgang til dine data. Derudover videregiver eller sælger vi ikke dine oplysninger til tredjemand.


3. Reklamationsret og ansvar
Under henvisning til købelovens § 48 kan du ikke påberåbe dig, at auktionsobjektet lider af en mangel, medmindre sælger har handlet svigagtigt eller objektet ikke svarer til den betegnelse under hvilken den er solgt. Samtlige auktionsobjekter sælges, som de er og forefindes, og som eventuelt beset af dig og uden ansvar for auktionssælger, leasingselskab, kurator, skifteretten eller Kapow Auktioner A/S.
Et eventuelt ansvar i tilfælde af svigagtig adfærd, eller hvis objektet ikke svarer til den betegnelse under hvilken den er solgt, kan alene rettes mod sælger, og er således Kapow Auktioner A/S uvedkommende.


4. Budgivning, betaling og misligholdelse
Ethvert afgivet auktionsbud er bindende, når auktionsbuddet er bekræftet og registreret på auktionssiden. Når køber afgiver sit bud, kan køber desuden indtaste det maksimale beløb, som køber ønsker at byde på auktionsobjektet. Dit bud vil automatisk blive hævet til det mindst tilladte beløb, når andre købere byder over dit gældende bud, indtil det tidspunkt, hvor dit maksimale beløb er nået. Er der flere købere med samme sum i max bud ved auktionens afslutning, vil det først afgivne bud være gældende. Det er alene auktionssiden, som kan se det af køber indtastede maksimale beløb.
Samtlige auktioner har en mindstepris. Hvis højeste bud er det samme som, eller højere end mindsteprisen, sælges auktionsobjektet. Er det afgivne bud lavere end mindsteprisen, har sælger 24 timer til at meddele auktionssiden om, hvorvidt sælger vil acceptere det af køber afgivne bud. Auktionssiden er forpligtet til indenfor 24 timer at give køber besked om, hvorvidt sælger har accepteret købers bud.
Ved identiske bud vil det først afgivne bud være gældende. Bud afgivet mindre end 5 minutter før en auktion lukker bevirker, at auktionen automatisk forlænges med 5 minutter fra det tidspunkt, hvor det sidste bud er afgivet.
Straks betaling er påkrævet, medmindre andet aftalt. Senest 24 timer efter endt auktion modtager køber faktura med angivelse af betalingsoplysninger. Når betaling er registreret hos Kapow Auktioner A/S fremsendes en udleveringsbekræftelse til køber inklusiv relevante kontaktoplysninger til brug ved afhentning af auktionsobjektet. Det nærmere tidspunkt for afhentning af auktionsobjektet aftales direkte mellem sælger og køber, og er således Kapow Auktioner A/S uvedkommende.
Betaler køber ikke rettidigt, eller reagerer køber i øvrigt ikke på Kapow Auktioner A/S´ skriftlige henvendelse inden 24 timer efter udløb af frist for afhentning af auktionsobjektet, betragtes forholdet som væsentlig misligholdelse, og auktionsaftale betragtes som ophævet.
Ved væsentlig misligholdelse er Kapow Auktioner A/S berettiget til at hæve auktionsaftalen over for den misligholdende køber og tilbyde auktionsobjektet til næsthøjeste bud eller til tredjemand.
Den misligholdende køber er forpligtet til at godtgøre Kapow Auktioner A/S for differencen i både bud sum og salær i forhold til den pris, varen opnår hos næsthøjeste bud eller tredjemand med et tillæg på 10%.
Hvis næsthøjeste bud eller tredjemand afviser at aftage auktionsobjektet, og auktionsobjektet på ny skal auktioneres, er den misligholdende køber forpligtet til at dække alle rimelige omkostninger forbundet hermed.
Såfremt det måtte lykkes Kapow Auktioner A/S eller sælger at afhænde den af den misligholdende købers vundne auktionsobjekt til tredjemand til en pris, der ligger over den misligholdendes købers bud, er den misligholdende køber ikke berettiget til at fradrage overskuddet i de ved salget forbundne omkostninger, ligesom den misligholdende køber ikke kan gøre krav på overskuddet.
Kapow Auktioner A/S er berettiget til at ekskludere misligholdende købere fra auktionssiden. Samtlige data vil blive slettet, ligesom Kapow Auktioner A/S forbeholder sig retten til at nægte den ekskluderede køber adgang til auktionssiden fra den af dennes anvendte IP-adresse.


5. Finansiering og omkostninger
Alene Sælger er ansvarlig for, at Auktionsobjektet er fri og ubehæftet. Ethvert ansvar herfor er Kapow Auktioner A/S uvedkommende.
Såfremt Køber skal have sit køb finansieret, skal finansieringen være afklaret senest på det tidspunkt, hvor auktionen afsluttes.
Ved aftale med Køber om, at Køber indfrier eller overtager eventuelle hæftelser som led i købet, er Sælger forpligtet til at sikre, at Sælger kan frigøres for enhver forpligtelse overfor tredjemand samt, at tredjemands rettigheder i forhold til Auktionsobjektet ophører senest på tidspunktet for auktionsaftalens indgåelse.

Sælger salær udgør 10%, dog maks. 25.000 kr. af det samlede auktionsbud.

6. DAC7

Spørgsmål og svar om DAC7

EU-direktivet DAC7 for digitale platforme har medført, at Kapow Auktioner er forpligtet til at indberette informationer om sælgerne til Skattemyndighederne.

Læs mere på SKAT.DK - Se, om du er omfattet af ny indberetningspligt (DAC7) skat.dk.

De nye regler er kun gældende for dem, som sælger deres maskiner og objekter på Kapow Auktioner. Det gælder for salg fra 01.01. 2023.

Som sælger er man kun omfattet, hvis der er solgt mere end 30 objekter i 2023 eller hvis salgsbeløbet i alt overstiger 2.000 euro. Hvis du er i målgruppen modtager du en e-mail fra os til brug for indrapportering af de nye oplysninger.

Sælgere, der er undtaget:

 • Myndigheder
 • Sælgere, der har solgt færre end 30 objekter eller for et samlet beløb under 2.000 euro i 2023.

Det nye ved ordningen?

Sælgerne skal oplyse, i hvilket land/lande de har betalt skat (skattemæssig bopæl).

Indberetningen har ingen indflydelse på sælgernes skattebetaling.

Vi indberetter følgende oplysninger om sælgerne:

 • CVR nummer
 • Sælgerens hjemadresse
 • Sælgerens forretningssted (de lande, hvor virksomheden er aktiv)
 • I hvilket land/lande sælgeren har bopæl
 • Antal transaktioner, som sælgeren har foretaget i løbet af året
 • Hvor meget kompensation, der er udbetalt til sælgeren i løbet af året
 • Eventuelle gebyrer, som der er blevet opkrævet fra sælgeren i forbindelse med disse transaktioner

Hvordan forholder DAC7 rapporteringen sig til GDPR?

De nye regler betyder, at Kapow Auktioner har en forpligtelse til at dele oplysninger om sælgere med Skattemyndighederne.

Vi har en juridisk forpligtelse til at gemme oplysninger om transaktionerne for at kunne rapportere til Skattemyndighederne. Det betyder, at selvom den sælgende konto på Kapow Auktioner slettes, så gemmer vi oplysningerne, som vi er forpligtet til for at rapportere DAC7 oplysningerne til Skattemyndighederne.

7. Moms
Alle budpriser samt salær og håndteringsgebyr er angivet eksklusive moms. Der tillægges moms på auktionsobjektet samt moms på salær og håndteringsgebyr, medmindre auktionsobjektet måtte være fritaget for moms.
For købere bosiddende i EU pålægges auktionsobjektet, salær og håndteringsgebyr dansk moms. Alle fakturaer vil således være momsbelagt, medmindre køber fremsender behørig dokumentation for, at varen eksporteres ud af Danmark, hvorved Kapow Auktioner A/S vil refundere momsbeløbet, udstede en kreditnota og ny faktura uden moms.
Retningslinjer for tilbagebetaling af dansk moms.
For at modtaget tilbagebetaling af din betalte moms anmoder vi om, at den nødvendige dokumentation fremsendes
Løsning 1:
-Underskrevet CMR-dokument (af Kapow, transportør og køber)
-Faktura fra transportøren på afhentning af varen
-Køberserklæring (sendes sammen med vores faktura)
Eller
Løsning 2:
-Underskrevet CMR-dokument (af Kapow, transportør og køber)
-Kvittering fra destinationslageret, underskrevet af køber/lagerejer, der bekræfter at vare er ankommet til destinationslandet
-Køberserklæring (sendes sammen med vores faktura)
Al dokumentation skal sendes til tax@kapow.eu seneste 21 dage efter modtagelse af salgsfakturaen. Al dokumentation skal sendes samles og i én e-mail med akutionsnummer i emnefelt.
Hvis den nødvendige dokumentation ikke er tilstrækkelig eller ikke modtaget inden for tidsfristen, vil Kapow A/S ikke kunne refundere den danske moms. Derfor vil Køber være ansvarlig for at ansøge om tilbagebetaling af dansk moms hos købers nationale skattemyndigheder.
Købere bosiddende udenfor EU kan fritages for dansk moms, når det kan dokumenteres, at auktionsobjektet er transporteret ud af EU. Køber kan undlade at gøre brug af muligheden for momsfritagelse og i stedet vælge at betale dansk moms. Det er købers pligt at sikre sig, at momsnummeret er gyldigt inden budgivning. Kapow Auktioner A/S kontrollerer om momsnummeret er gyldigt på denne hjemmeside: http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/?locale=da.


8. Tyveri eller sabotage
Hvis Kapow A/S konstaterer tyveri eller forsøg på tyveri, sabotage eller forsøg på sabotage, medfører det politianmeldelse og udelukkelse fra at kunne byde på Kapow Auktioner A/S fremover.


9. Risikoens overgang
Køber bærer risikoen for auktionsobjektet fra det tidspunkt, hvor auktionen lukkes. Såfremt auktionsobjektet skal afmonteres, nedtages eller sikres, sker dette for købers egen risiko og regning.
Alt læsning foregår på købers eget ansvar. Kapow Auktioner A/S er ikke ansvarlig for skader på købte varer eller andre ting. Vi hjælper gerne, men kun på købers ansvar.

10. Ændringer i betingelser og kataloget samt forbehold for fejl
Kapow Auktioner A/S forbeholder sig ret til ændringer i kataloget, herunder at lade varer udgå af auktioner. Kapow Auktioner A/S tager forbehold for stavefejl, skrivefejl, billedfejl, forkerte angivelser af antal, mål, vægt, kapacitet og momsstatus.
Kapow Auktioner A/S er ikke ansvarlig for eventuelle systemfejl eller andre tekniske forhold, som måtte påvirke auktionssystemet og budgivning.
Opstår der tekniske problemer ved afslutning af en auktion, er Kapow Auktioner A/S berettiget til at genstarte hele auktionen, og lade den afslutte på et senere tidspunkt, typisk samme tid efterfølgende dag, eller når tekniske problemer er løst. Alle aktive bydere vil få besked på mail hurtigst muligt.


11. Kontaktinformationer
Kapow Auktioner A/S
Mads Eg Damgaards Vej 69
7400 Herning
CVR Nr. 43055046
Telefon: +45 70707480


12. Lovvalg og værneting
Enhver tvist i henhold til nærværende Auktionsbetingelser skal afgøres efter dansk ret ved retten i Horsens.

13. Kapow GDPR-politik


Introduktion
Tak fordi du valgte Kapow Auktioner A/S (”Virksomhed”, ”vi”, ”os”, eller ”vores”). Vi er forpligtet til at beskytte dine personlige oplysninger og din ret til privatliv. Hvis du har spørgsmål eller bekymringer om vores politik eller vores praksis med hensyn til dine personlige oplysninger, bede du kontakte os på support@kapow.eu.
Når du besøger vores hjemmeside Kapow.eu og bruger vores tjenester, stoler du på os med dine personlige oplysninger. VI tager dit privatliv meget alvorligt. I denne fortrolighedserklæring beskriver vi vores privatlivspolitik. Vi vil beskrive hvilke informationer vi indsamler, hvordan vi bruger dem og hvilke rettigheder du har i forhold til dem. Vi håber du tager dig tid til at læse den grundigt igennem, da den er vigtigt. Hvis der er nogen vilkår i denne privatlivspolitik, som du ikke er enig i, bede du afbryde brugen af vores websted og vores tjenester.
Denne privatlivspolitik gælder for alle oplysninger der indsamles via vores websteder (såsom www.Kapow.eu, vores LinkedIn-profil og Facebook-profiler (Apps) og alle relaterede tjenester, salg, marketing eller begivenheder (vi henviser til dem samlet i denne privatlivspolitik som ”websteder”).
Læs venligste denne fortrolighedspolitik omhyggeligt, da den vil hjælpe dig med at træffe informerede beslutninger om at dele dine personlige oplysninger med os.

Hvilke oplysninger samler vi?
De personlige oplysninger, du videregiver til os.
Kort sagt: Vi indsamler personlige oplysninger, som du giver os, såsom navn, adresse, kontaktoplysninger, adgangskoder og sikkerhedsdata. Vi indsamler personlige oplysninger, som du frivilligt giver os, når du registrerer dig på webstederne eller apps, der udtrykker interesse i at indhente oplysninger om is eller vores produkter og tjenester, når du deltager i aktiviteter på webstederne, såsom at interagere og poster beskeder på vores fansider eller på anden måde at kontakte os.
De personlige oplysninger, som vi indsamler, afhænger at konteksten af dine interaktioner med os og webstederne, de valg du træffer og de produkter og funktioner du anvender.
De personlige oplysninger SAMLER, kan omfatte følgende: Navn og kontaktdata. Vi indsamler dit for-og efternavn, e-mailadresse, postadresse, telefonnummer og andre lignede kontaktdata. Legimitationsoplysninger.
Vi indsamler adgangskoder, adgangskodetips og lignende sikkerhedsoplysninger, der bruges til godkendelse og kontoadgang. Alle personlige oplysninger, som du giver os, skal være sande, fuldstændige og nøjagtige, og du skal underrette os om enhver ændring af sådanne personlige oplysninger.
Oplysninger indsamlet automatisk. Kort sagt: Nogle oplysninger, sådan IP-adresse og eller browser-og enhedskarakteristika, indsamles automatisk, når d besøger vores hjemmesider.
Vi indsamler automatisk visse oplysninger, når du besøger, bruger eller navigerer på webstederne. Disse oplysninger afslører ikke din specifikke identitet (som dit navn eller kontaktoplysninger), men kan omfatte enheds- og brugeroplysninger, såsom di IP-adresse, browser-og enhedsegenskaber, operativsystem, sprogpræferencer, henvisninger- URL’er, enhedsnavn, land, placering, oplysninger om hvordan og hvornår du bruger vores websted og andre tekniske oplysninger. Disse oplysninger er primært nødvendige for at opretholde sikkerheden og driften af vores websteder og til vores interne analyse-og rapporteringsformål. Ligesom mange virksomheder indsamler vi også oplysninger igennem, cookies og lignede teknologier. Du kan finde ud af mere om dette i vores cookiepolitik.
Oplysninger indsamlet gennem vores apps. Kort sagt: Vi indsamler oplysninger om din Geo-placering, mobilenhed, push-meddelelser og Facebook-tilladelser, når du bruger vores apps. Hvis du bruger vores apps, kan vi også indsamle følgende oplysninger: Geo-placeringsoplysninger. Vi kan anmode og adgang eller tilladelse til at spore lokalitetsbaserede oplysninger fra din mobilenhed, enten kontinuerligt eller mens du bruger vores mobilapplikation, for at levere lokationsbaserede tjenester. Hvis du ønsker at ændre vores adgang eller tilladelser, kan du gøre det i din enheds indstillinger. Adgang til mobilenheder. Vi kan anmode om adgang til eller tilladelse til visse funktioner fra din mobilenhed, herunder din mobilenheds (Bluetooth, kalender, kamera, kontakter, mikrofon, påmindelser, sensorer, SMS-beskeder, sociale mediekonti, opbevaring) og andre funktioner. Hvis di ønsker at ændre vores adgang eller tilladelser, kan du gøre det i din enheds indstillinger. Mobil enhedsdata. Vi kan automatisk indsamle enhedsoplysninger (sådan din mobilenheds-id, model og producent), operativsystem, versionsoplysninger og IP-adresse. Push-meddelelser. Vi kan anmode om at sende dig push-meddelelser vedrørende din konto eller mobilapplikationen. Hvis du ønsker at fravælge at modtaget disse typer kommunikation, kan du slå dem fra i din enheds indstillinger. Facebooktilladelser. Vi har som standart adgang til dine grundlæggende Facebook kontooplysninger, herunder dit navn, e-mail, køn, fødselsdag, nuværende by og profilbillede-URL samt andre oplysninger, som du vælger at offentliggøre.
Oplysninger indsamlet fra andre kilder. Kort sagt: VI kan indsamle begrænsede data fra offentlige databaser, marketingpartnere sociale medieplatforme og andre eksterne kilder. Vi kan indhente oplysninger om dig fra andre kilder, såsom offentlige databaser, fælles markedsføringspartnere, sociale medieplanforme (sådan Facebook), samt fra andre tredjeparter. Eksempler på de oplysninger, vi modtager fra andre hilder, omfatter profiloplysninger på sociale medier (dit navn, køn, fødselsdag, e-mail, nuværende by, stat og land, brugeridentifikationsnumre for dine kontakter, profilbillede-URL og enhver anden information som du vælger at lave offentlig); marketing leads og søgeresultater og links, herunder betalte fortegnelser (sådan sponsorerede links).


Hvordan bruger vi dine oplysninger
Kort sagt: Vi behandler dine oplysninger til formål baseret på legitime forretningsinteresser, opfyldelse af vores kontrakt med dig, overholdelse af vores juridiske forpligtelser og/eller dit samtykker. Vi bruger personlige oplysninger indsamlet via vores websted til en række forretningsformål beskrevet nedenfor. Vi behandler dine personlige oplysninger til disse formål i afhængighed af vores legitime forretningsinteresser (”forretningsformål”) for at indgå eller udføre en kontrakt med dig (”kontraktmæssig”), med dig samtykke (”samtykke”), og/ eller for overholdelse af vores juridiske forpligtelser (”juridiske årsager”. Vi angiver de specifikke behandlingsgrunde, vi er afhængige af, ud for hvert af de formål, der er anført nedenfor. Vi bruger de oplysninger, vi indsamler eller modtager: For at sende dig marketing-og salgsfremmende kommunikation (til forretningsformål og/eller med dit samtykke). Vi og/eller vores tredjeparts marketingspartnere kan bruge de personlige oplysninger, du sender til os, til vores markedsføringsformål, hvis dette er i overensstemmelse med dine markedsføringspræferencer. Du kan til enhver til fravælge vores marketing-e-mails (se ”dine privatlivsrettigheder” nedenfor). For at sende administrative oplysninger til dig (til forretningsformål, juridiske årsager og/eller muligvis kontaktmæssige). Vi kan bruge dine personlige oplysninger til at sende dig oplysninger om produktet, tjenesten og nye funktioner og/eller oplysninger om ændringer af vores vilkår, betingelser og politikker. At poste vidnesbyrd (med dit samtykke). Vi udsender udtalelser på vores websteder, der kan indeholde information. Inden vi sender en udtalelse, vil vi indhente dit samtykke til at bruge dit navn og din udtalelse. Hvis du ønsker at opdaterer eller slette din testimonial, bedes du kontakte os på support@kapow.eu og sørge for at inkludere dit navn, vidnesbyrdsplacering og kontaktoplysninger. Levering af målrettet annoncering til dig (til vores forretningsformål og/eller med dig samtykke). Vi kan bruge dine oplysninger til at udvikle og vise indhold og annoncering (og arbejde med tredjepartnere, der gør det) skræddersyet til dine interesser og/eller placering og til at måle dets effektivitet. For mere information, se vores cookiepolitik. Administrerer lodtrækninger og konkurrencer (til vores forretningsformål og/eller med dit samtykke). Vi kan bruge dine oplysninger til at administrere præmielodtrækninger og konkurrencer, når du vælger at deltage i konkurrencer. Anmod om feedback (til vores forretningsformål og/eller med dit samtykke. Vi kan bruge dine oplysninger til at anmode om feedback og til at kontakte dig om din brug af vores websteder. For at beskytte vores websteder (af forretningsmæssige formål og/eller juridiske årsager). Vi kan bruge dine oplysninger som en del af vores bestræbelser på at holdes vores webstedet sikre (for eksempel til overvågning og forebyggelse af svindel). For at håndhæve vores vilkår, betingelser og politikker (til forretningsformål, juridiske årsager og/eller muligvis kontraktmæssige). At reagere på juridiske anmodninger og forhindre skade (af juridiske årsager). Hvis vi modtager e stævning eller anden juridisk anmodning, skal vi muligvis inspicere de data, vi har at afgøre, hvordan vi skal reagere. Til andre forretningsformål Vi kan bruge dine oplysninger til andre forretningsformål, såsom dataanalyse, identifikation af brugstendenser, bestemmelse af effektiviteten af vores salgsfremmende kampagner og til at evaluere og forbedre vores websteder, produkter, tjenester, markedsføring og din oplevelse.


Vil dine oplysninger blive delt med noget?
Kort sagt: Vi deler kun oplysninger med dit samtykke, for at overholde love, for at beskytte dine rettigheder eller for at opfylde forretningsforpligtelser. Vi deler og videregiver kun dine oplysninger i følgende situationer: Overholdelse af love.

Vi kan videregive dine oplysninger, hvor vi er juridiske forpligtet til at gøre det or at overholde gældende lovgivning, statslige anmodninger, en retssag, retskendelse eller juridiske processer, såsom som svar på en retskendelser eller en stævning (herunder som svar til offentlige myndigheder for at opfylde kravene til national sikkerhed eller retshåndhævelse). Vitale interesser og juridiske rettigheder. Vi kan videregive dine oplysninger, hvor vi mener, det er nødvendigt for at efterforske, forhindre eller træffe foranstaltninger vedrørende potentielle overtrædelser af vores politikker, mistanke om svig, situationer, der involverer potentielle trusler mod en persons sikkerhed og ulovlige aktiviteter, eller som bevis i retssager, hvor vi er med.
Leverandørerne, konsulenter og andre tredjepartstjenesteudbydere. Vi kan dele dine data med tredjepartsleverandører, tjenesteudbydere, entreprenører eller agenter, der udfører tjenester for os eller på vores vegne og kræver adgang til sådanne oplysninger for at udføre dette arbejde. Eksempler omfatter betalingsbehandlinger, dataanalyse, e-maillevering, hostingtjenester, kundeservice og marketingindsats. Vi kan tillade udvalgte tredjeparter at bruge sporingsteknologi på webstederne, hvilket vil gøre dem i stand til at indsamle data om, hvordan du interagerer med webstederne over til. Disse oplysninger kan blandt andet bruges til at analysere og spore data, bestemme populariteten af bestemt indhold og bedre forstå onlineaktivitet. Medmindre det er beskrevet i denne politik, deler, sælger, udlejer eller bytter vi ingen af dine oplysninger med tredjeparter til deres salgsfremmende formål.
Virksomhedsoverdragelser. Vi kan dele eller overføre dine oplysninger i forbindelse med eller under forhandlinger om enhver fusion, salgs af virksomhedsaktiver, finansiering eller overtagelse af hele eller en del af vores virksomhed til en anden virksomhed.
Tredjepartsannoncør. Vi kan bruge tredjeparts reklamevirksomheder til at vise annoncer, når du besøger webstederne. Disse virksomheder kan bruge oplysninger om dine besøg på vores websted(er) og andre websteder, der er indeholdt i webcookies og andre sporingsteknologier, for at levere annoncer om varer og tjenester af interesse for dig.
Med dit samtykke. Vi kan videregive dine personlige oplysninger til ethvert andet formål med dit samtykke. Andre brugere. Når du deler personlige oplysninger (for eksempel ved at poste kommentarer, bidrag eller andet indhold til webstederne) eller på anden måde interagere med offentlige områder på webstedet eller appen, kan sådanne personlige oplysninger ses af alle brugere og kan distribueres offentligt uden for webstedet og vores all til evig til. (Hvis du interagerer med andre brugere af vores webstedet og registrerer dig via et socialt netværk (såsom Facebook), vil dine kontakter på det sociale netværk se dit navn, profilbillede og beskrivelser af din aktivitet.) PÅ samme måde vil andre brugere være i stand til for at se beskrivelser af din aktivitet, kommunikere med dig på vores websteder og se din profil.


Bruger vi cookies og andre sporingsteknologier?
Kort sagt: Vi kan bruges cookies og andre sporingsteknologier til at indsamle og opbevare dine oplysninger. Vi kan bruge cookies og lignede sporingsteknologier som pixels til at få adgang til eller gemme oplysninger. Specifikke oplysninger om, hvordan vi bruger sådanne teknologier, og hvordan du kan afvise visse cookies, er angivet i vores cookies politik.


Bruger vi Google Maps?
Kort sagt: Ja, vi Google Maps med det formål at yde bedre service. Denne hjemmeside, mobilapplikationer eller Facebook-applikationer bruger Google Mads API’er. Du kan finde servicevilkårene for Google Maps API’er her. For bedre at forstå Googles privatlivspolitik, se venligst dette link. Ved at bruge vores Maps API-implementering accepterer du at vare bundet af Googles service vilkår. (Ved at bruges vores implementering af Google Mads API’er accepterer du at give os afgang til oplysninger om dig, herunder personligt identificerbare oplysninger (sådan brugernavne) og ikke-personligt identificerbare oplysninger (sådan placering). (Vi vil indsamle følgende oplysninger:) (informationsliste) For en komplet lister over, hvad vi bruger oplysningerne til, se venligst de tidligere af med titlen ”Brug af dine oplysninger” og ”Overgivelse af dine oplysninger”. (Du accepterer at tillade os at få eller cache din placering. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke.) (Vi bruger oplysninger om placering i forbindelse med data fra andre dataudbydere.) De Mads API’er, som vi bruger til at genne og få adgang til cookies og andre oplysninger på dine enheder. Hvis du er en bruger i øjeblikket i EU, bedes du tage et kig på vores EU-brugersamtykkepolitik.


Er dine oplysninger overført internationalt?
Kort sagt: Vi kan overføre, gemme og behandle dine oplysninger i andre lande end dit eget. Vores servere er placeret i Danmark. Hvis du tilgår vores websteder udenfor Danmark, skal du være opmærksom på, at dine oplysninger kan blive overført til, opbevaret og behandler af os i vores faciliteter og af de tredjeparter, som vi kan dele dine personlige oplysninger med. (se ”Offentliggørelse af dine oplysninger” ovenfor), i Danmark og andre lande. Hvis du er bosat i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, har disse lande muligvis ikke databeskyttelse eller andre love, der er lige så omfattende som den i dit land. Vi vil dig træffe alle nødvendige foranstaltninger for at beskytte dine personlige oplysninger i overensstemmelse med denne privatlivspolitik og gældende lovgivning. Europa-Kommissionens standartkontraktklausuler: Sådanne foranstaltninger, der implementerer Europa-Kommissionens standartkontraktklausuler for overførsler af dine personoplysninger mellem vores koncertselskabet og mellem os og vores tredjepartsudbydere, som kræver, at alle sådanne modtagere beskytter de personlige oplysninger, som de behandler fra EØS. I overensstemmelse med europæiske databeskyttelseslove. Vi har implementerer lignende passende sikkerhedsforanstaltninger med vores tredjepartstjenesteudbydere og partnere, og yderligere detaljer kan gives efter anmodning.


Hvad er vores stilling til tredjeparts websteder?
Kort sagt: Vi er ikke ansvarlige sikkerheden af nogen informationer, som du deler med tredjepartsudbydere, der annoncerer, men ikke er tilknyttet vores websteder. Webstederne kan indeholde annoncer fra tredjeparter, der ikke er tilknyttet os, og som kan linke til andre websteder online tjenester eller mobilapplikationer. VI kan ikke garantere sikkerheden og privatlivets fred for data, du giver til nogen tredjepart. Eventuelle data ondsamlet af tredjeparter er ikke dækker af denne privatlivspolitik. Vi er ikke ansvarlige for indholdet eller privatlivets fred og sikkerhedspraksis og politikker for tredjeparter, herunder andre websteder, tjenester eller applikationer, der kan linkes til eller fra webstederne. Du bør gennemgå sådanne tredjeparts politikker og kontakte dem direkte for at svare på dine spørgsmål.


Hvor længe opbevarer vi dine oplysninger?
Kort sagt: Vi opbevarer dine oplysninger så længe der er nødvendigt for at opfylde de formål, der er beskrevet i denne privatlivspolitik, medmindre andet er påkrævet ved lov. Vi opbevarer kun dine personlige oplysninger, så længe det er nødvendigt fir de formål, der er angivet i denne privatlivspolitik, medmindre en længere opbevaringsperiode er påkrævet eller tilladt ved lov (sådan skatte-, regnskabs- eller andre lovkrav. Intet formål i denne politik vil kræve, at vi opbevarer dine personlige oplysninger i længere tid end (90dage/6måneder/1 år/2 år/det tidsrum, hvor du har en konto hos os/90 dage efter opsigelsen af din konto/6 måneder efter opsigelsen af din konto/2 år efter opsigelsen af din konto). Når vi ikke har noget igangværende legitimt forretningsbehov for at behandle dine personlige oplysninger, vil vi enten slette eller anonymisere dem, eller, hvis dette ikke er muligt (f.eks. fordi dine personlige oplysninger er blevet opbevaret i backup-arkiver), så opbevarer vi sikkert dine personlige oplysninger og isolere dem fra enhver yderligere behandling, indtil sletning er muligt.


Hvordan holder vi dine oplysninger sikre?
Kort sagt: Vi sigter mod at beskytte done personlige oplysninger gennem et system af organisatoriske og tekniske sikkerhedsforanstaltninger. VI har implementereret passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger designet til at beskytte sikkerheden for alle personlige oplysninger, vi behandler. Husk dog også, at vi ikke kan garantere, at selve internettet er 100% sikkert. Selvom vi vil gøre vores bedste for at beskytte dine personlige oplysninger, er overførslen af personlige oplysninger til og fra vores websteder på din egen risiko. Du bør kun få adgang til tjenesterne i et sikkert miljø.


Hvad er dine privatlivsrettigheder?
Kort sagt: I Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde har du rettigheder, der giver dig større adgang til og kontrol over dine personlige oplysninger. Du kan til enhver tid gennemgå, ændre eller lukke din konto. Du har visse rettigheder i henhold til gældende databeskyttelseslove. Disse omfatter retten (I) til at anmode om adgang og få en kopi af dine personlige oplysninger, (II) til at anmode om berigtigelse eller sletning; (III) at begrænse behandlingen af dine personlige oplysninger; og (IV) hvis relevant, til dataportabilitet. Under visse omstændigheder kan du også have ret til at gøre indsigelser med behandlingen af dine personoplysninger. For at fremsætte en sådan anmodning skal du bruge kontaktoplysningerne nedenfor). Vi vil overveje og handle på enhver anmodning i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovning. Hvis vi er afhængige af dit samtykke til at behandle dine personoplysninger, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Bemærk dog, at dette ikke vil påvirke lovligheden af behandlingen før dens tilbagetrækning. Hvis du er bosat i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, og du mener, at vi ulovligt behandler dine personoplysninger, har du også ret til at klage til din lokale databeskyttelsestilsynsmyndighed. Du kan findes deres kontaktoplysninger her: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm
Du kan til enhver tid gennemgå eller ændre oplysningerne på din konto eller lukke din konto ved at: Log ind på dine kontoindstillinger og opdatering af din konto. Kontakt os ved hjælp af kontaktoplysninger nedenfor. Cookies og lignede teknologier: De fleste webbrowsere er indstillet til at acceptere cookies som standart. Hvis du foretrækker det, kan du normalt vælge at indstille din browser til at fjerne cookies og til at afvise cookies. Hvis di vælger at fjerne eller afvise cookies, kan dette påvirke visse funktioner eller tjenester på vores websteder.
Fravalg af e-mail marketing: Du kan til enhver til afmelde vores marketing-e-mail-liste ved at klippe på afmeld -linket i de e-mails, vi sender, eller ved at kontakte os ved at bruge oplysningerne nedenfor. Du vil derefter blive fjerne fra marketing-e-mail-listen. Vi skal dog stadig sende dig servicerelaterede e-mails, som er nødvendige for administration og brug af din konto.


Opdateringer til denne politik?
Kort sagt: Ja, vi vil opdatere denne politik efter behov for at forblive i overensstemmelse med relevante love. Vi kan opdatere denne privatlivspolitik fra tid til anden. Den opdaterede version vil blive angivet med en opdateret ”revideret” dato, og den opdaterede version træder i kraft, så snart den er tilgængelig. Hvis vi foretager væsentlige ændringer i denne privatlivspolitik, kan vi underrette dig enten ved tydeligt at sende en meddelelse om sådanne ændringer eller ved direkte at sende dig en meddelelse. Vi opfordrer dig til at gennemgå denne fortrolighedspolitik ofte for at blive informeret om, hvordan vi beskytter dine oplysninger.


Hvordan kan du kontakte os om denne politik?
Hvis di har spørgsmål eller kommentarer til denne politik, send en e-mail til Lars Jensen på support@kapow.eu eller pr. post til: Kapow Auktioner A/S, Lars Jensen, Mads Eg Damgaards Vej 69, 7400 Herning, Danmark.
Hvis du er bosiddende i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, er ”dataansvarlig” for dine personlige oplysninger LArs Jensen, Kapow Auktioner A/S udpeget til at være dets repræsentanter i EØS. Du kan kontakte dem direkte vedrørende behandlingen af dine oplysninger hos Kapow Auktioner A/S via e-mail på support@kapow.eu eller pr. post til: Kapow Auktioner A/S, Lars Jensen, Mads Eg Damgaards Vej 69, 7400 Herning, Danmark.
Hvis di har yderligere spørgsmål eller kommatere til os eller vores politikker, så e-mail support@kapow.eu eller kontakt os pr. post på:
Virksomhedens adresse:
Kapow Auktioner A/S
Mads Eg Damgaards Vej 69,
7400 Herning
Danmark.

Kapow Auktioner A/S
Mads Eg Damgaards Vej 69
7400 Herning

CVR 43055046Kontakt

support@kapow.eu

+45 70707480

Mandag - Torsdag 8:00-16:00
Fredag 8:00-15:00

Kontakt vores medarbejdere

KAPOW Auktioner A/S- Alle rettigheder forbeholdt