Handelsbetingelser køber


1. Anvendelse og definitioner

Nærværende auktionsbetingelser (herefter benævnt ”Betingelserne”) finder anvendelse ved ethvert salg og ethvert køb via den online auktionsside www.kapow.eu, (herefter benævnt ”Auktionssiden”), og kan kun fraviges ved skriftlig accept fra Kapow Auktioner A/S, som ejer og driver www.kapow.eu.

Som Sælger er det dig, som sætter en vare til salg via Auktionssiden, og som Køber er det dig, som byder på/køber en Auktionsobjekt via Auktionssiden. Auktionsobjekt(et) er den maskine/vare, som via Auktionssiden udbydes til salg.

2. Registrering, sikkerhed og persondata

For at kunne handle via Auktionssiden skal du oprette en konto. Du skal være myndig, og når du opretter dig, bliver du bedt om at indtaste dit CVR nr./Vat no., virksomhedens navn, adresse, telefonnummer samt en e-mail adresse. Det er alene dit ansvar, at de af dig indtastede oplysninger er korrekte. Auktionssiden verificerer dine oplysninger før din konto aktiveres, ligesom du får tilsendt en e-mail, hvor du bliver bedt om at bekræfte din e-mail adresse. Hvis dine oplysninger ikke er korrekte, kan vi ikke oprette din konto.

Formålet med at enhver bruger skal oprettes er, at Kapow ønsker at give brugere størst mulig sikkerhed for betaling og afhentning af Auktionsobjektet. Derudover skal vi kunne kommunikere med vores brugere, hvis en handel kræver det.

Oprettelse er gratis, og du er ikke bundet af noget medlemskab. Når du er oprettet og registreret som bruger, kan du anvende auktionsmulighederne på Auktionssiden. Hvis du ikke længere ønsker at have en konto via Auktionssiden, kan du altid få den slettet, ligesom du til enhver tid kan rette henvendelse til Kapow Auktioner A/S med henblik på at få indsigt i, hvilke persondata vi har registreret på dig. Dog vil data, som er påkrævet for at overholde anden lovgivning ikke blive slettet. Ønsker du at få din konto slettet eller at få indsigt i hvilke persondata, vi har registreret, skal du rette henvendelse til support@kapow.eu. Som udgangspunkt bliver dine data alene slettet, hvis du ikke længere ønsker at have en konto på Auktionssiden. Da vi alene behandler ikke særligt personfølsomme data, er det ud fra en saglig vurdering ikke fundet nødvendigt, at slette dine data efter en nærmere afgrænset periode. Den dataansvarlige er den til enhver tid værende direktør i Kapow Auktioner A/S, og det er alene de medarbejdere, hvor der foreligger sagligt grundlag, som har adgang til dine data. Dine data videregives alene til vores danske samarbejdspartner Midt Factoring A/S, CVR Nr. 83712619 med hvem vi har indgået databehandleraftale. Midt Factoring A/S bistår med fakturering samt inddrivelse af auktionsbud. Derudover videregiver eller sælger vi ikke dine oplysninger til tredjemand.

3. Reklamationsret og ansvar

Under henvisning til købelovens § 48 kan du ikke påberåbe dig, at Auktionsobjektet lider af en mangel, medmindre sælger har handlet svigagtigt eller objektet ikke svarer til den betegnelse under hvilken den er solgt. Samtlige Auktionsobjekter sælges, som de er og forefindes, og som eventuelt beset af dig og uden ansvar for auktionssælger, leasingselskab, kurator, skifteretten eller Kapow Auktioner A/S.

Et eventuelt ansvar i tilfælde af svigagtig adfærd, eller hvis objektet ikke svarer til den betegnelse under hvilken den er solgt, kan alene rettes mod sælger, og er således Kapow Auktioner A/S uvedkommende.

4. Budgivning, betaling og misligholdelse

Ethvert afgivet auktionsbud er bindende, når auktionsbuddet er bekræftet og registreret på Auktionssiden. Når Køber afgiver sit bud, skal Køber desuden indtaste det maksimale beløb, som Køber  ønsker at byde på Auktionsobjektet. Dit bud vil automatisk blive hævet til det mindst tilladte beløb, når andre købere byder over dit gældende bud, indtil det tidspunkt, hvor dit maksimale beløb er nået. Er der flere Købere med samme sum i max bud ved auktionens afslutning, vil det først afgivne bud være gældende. Det er alene Auktionssiden, som kan se det af Køber indtastede maksimale beløb.

Samtlige auktioner har en reservationspris. Hvis højeste bud er det samme som, eller højere end reservationsprisen, sælges Auktionsobjektet. Er det afgivne bud lavere end reservationsprisen, har Sælger 24 timer til at meddele Auktionssiden om, hvorvidt Sælger vil acceptere det af Køber afgivne bud. Auktionssiden er forpligtet til indenfor 24 timer at give Køber besked om, hvorvidt Sælger har accepteret Købers bud.

Ved identiske bud vil det først afgivne bud være gældende. Bud afgivet mindre end 5 minutter før en auktion lukker bevirker, at auktionen automatisk forlænges med 5 minutter fra det tidspunkt, hvor det sidste bud er afgivet.

Betalingsfristen er 5 arbejdsdage. Senest 24 timer efter endt auktion modtager Køber faktura med angivelse af betalingsoplysninger. Når betaling er registreret hos Midt Factoring A/S fremsendes en udleveringsbekræftelse til Køber inklusiv relevante kontaktoplysninger til brug ved afhentning af Auktionsobjektet. Det nærmere tidspunkt for afhentning af Auktionsobjektet aftales direkte mellem Sælger og Køber, og er således Kapow Auktioner A/S uvedkommende.

Betaler Køber ikke rettidigt, eller reagerer Køber i øvrigt ikke på Kapow Auktioner A/S´ skriftlige henvendelse inden 24 timer efter udløb af frist for afhentning af Auktionsobjektet, betragtes forholdet som væsentlig misligholdelse, og auktionsaftale betragtes som ophævet.

Ved væsentlig misligholdelse er Kapow Auktioner A/S berettiget til at hæve auktionsaftalen over for den misligholdende Køber og tilbyde Auktionsobjektet til næsthøjeste bud eller til tredjemand.

Den misligholdende Køber er forpligtet til at godtgøre Kapow Auktioner A/S for differencen i både budsum og salær i forhold til den pris, varen opnår hos næsthøjeste bud eller tredjemand med et tillæg på 10%.

Hvis næsthøjeste bud eller tredjemand afviser at aftage Auktionsobjektet, og Auktionsobjektet på ny skal auktioneres, er den misligholdende Køber forpligtet til at dække alle rimelige omkostninger forbundet hermed.

Såfremt det måtte lykkes Kapow Auktioner A/S eller Sælger at afhænde den af den misligholdende Købers vundne Auktionsobjekt til tredjemand til en pris, der ligger over den misligholdendes Købers bud, er den misligholdende Køber ikke berettiget til at fradrage overskuddet i de ved salget forbundne omkostninger, ligesom den misligholdende Køber ikke kan gøre krav på overskuddet.

Kapow Auktioner A/S er berettiget til at ekskludere misligholdende Købere fra Auktionssiden. Samtlige data vil blive slettet, ligesom Kapow Auktioner A/S forbeholder sig retten til at nægte den ekskluderede Køber adgang til Auktionssiden fra den af dennes anvendte IP-adresse.

5. Finansiering og omkostninger

Alene Sælger er ansvarlig for, at Auktionsobjektet er fri og ubehæftet. Ethvert ansvar herfor er Kapow Auktioner A/S uvedkommende.

Såfremt Køber skal have sit køb finansieret, skal finansieringen være afklaret senest på det tidspunkt, hvor auktionen afsluttes.

Ved aftale med Køber om, at Køber indfrier eller overtager eventuelle hæftelser som led i købet, er Sælger forpligtet til at sikre, at Sælger kan frigøres for enhver forpligtelse overfor tredjemand samt, at tredjemands rettigheder i forhold til Auktionsobjektet ophører senest på tidspunktet for auktionsaftalens indgåelse.

Auktionsgebyr udgør 5 %, dog maks. 5.000 kr af det samlede auktionsbud, samt faktueringsgebyr udgør 250 kr.  og betales af Køber. Omkostningerne er indeholdt i den endelige Auktionspris. 

6. Moms

Alle budpriser samt håndteringsomkostninger og faktureringsgebyr er angivet eksklusiv moms. Der tillægges moms på Auktionsobjektet samt moms på auktionsgebyr, medmindre Auktionsobjektet måtte være fritaget for moms.

For Købere bosiddende i EU pålægges Auktionsobjektet og salæret dansk moms. Alle fakturaer vil således være momsbelagt, medmindre Køber fremsender behørig dokumentation for, at varen udføres af Danmark, hvorved Kapow Auktioner A/S vil refundere momsbeløbet og udstede kreditnota og ny faktura uden moms.

Som dokumentation skal Kapow Auktioner A/S modtage fragtbrev, faktura fra et fragtfirma, eller anden behørig dokumentation på, at varen udføres af Danmark. Såfremt denne dokumentation ikke modtages, eller i tilfælde af at Køber selv afhenter Auktionsobjektet, påhviler det Køber af søge den danske moms refunderet hos de danske skattemyndigheder.

Købere bosiddende udenfor EU kan fritages for dansk moms, når det kan dokumenteres, at Auktionsobjektet er transporteret ud af EU. Køber kan undlade at gøre brug af muligheden for momsfritagelse og i stedet vælge at betale dansk moms. Det er Købers pligt at sikre sig, at momsnummeret er gyldigt inden budgivning. Kapow Auktioner A/S kontrollerer om momsnummeret er gyldigt på denne hjemmeside: http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/?locale=da.

Såfremt momsnummeret ikke er gyldigt, vil Auktionsobjektet blive pålagt dansk moms.

7. Tyveri eller sabotage

Hvis Kapow A/S konstaterer tyveri eller forsøg på tyveri, sabotage eller forsøg på sabotage, medfører det politianmeldelse og udelukkelse fra at kunne byde på Kapow Auktioner A/S fremover.

8. Risikoens overgang

Køber bærer risikoen for Auktionsobjektet fra det tidspunkt, hvor auktionen lukkes. Såfremt Auktionsobjektet skal afmonteres, nedtages eller sikres, sker dette for Købers egen risiko og regning.

Alt læsning foregår på Købers eget ansvar. Kapow Auktioner A/S er ikke ansvarlig for skader på købte varer eller andre ting. Vi hjælper gerne, men kun på købers ansvar.

9. Ændringer i betingelser og kataloget samt forbehold for fejl

Kapow Auktioner A/S forbeholder sig ret til ændringer i kataloget, herunder at lade varer udgå af auktioner. Kapow Auktioner A/S tager forbehold for stavefejl, skrivefejl, billedfejl, forkerte angivelser af antal, mål, vægt, kapacitet og momsstatus.

Kapow Auktioner A/S er ikke ansvarlig for eventuelle systemfejl eller andre tekniske forhold, som måtte påvirke auktionssystemet og budgivningen.

Opstår der tekniske problemer ved afslutning af en auktion, er Kapow Auktioner A/S berettiget til at genstarte hele auktionen, og lade den afslutte på et senere tidspunkt, typisk samme tid efterfølgende dag, eller når tekniske problemer er løst. Alle aktive bydere vil få besked på mail hurtigst muligt.

10. Kontaktinformationer

Kapow Auktioner A/S

Ydinggade 39B,

8752 Østbirk

CVR Nr. 43055046

Telefon: +45 70707480

11. Lovvalg og værneting

Enhver tvist i henhold til nærværende Auktionsbetingelser skal afgøres efter dansk ret ved retten i Horsens.

12. KAPOW GDPR PRIVACY POLICY 
Last updated [04.11.2021]

INTRODUCTION

Thank you for choosing Kapow Auktioner A/S (“company”, “we”, “us”, or “our”). We are committed to protecting your personal information and your right to privacy. If you have any questions or concerns about our policy or our practices with regard to your personal information, please contact us at [contact email].

When you visit our website www.kapow.eu (“Site”) and use our services, you trust us with your personal information. We take your privacy very seriously. In this privacy notice, we describe our privacy policy. We seek to explain to you in the clearest way possible what information we collect, how we use it and what rights you have in relation to it. We hope you take some time to read through it carefully, as it is important. If there are any terms in this privacy policy that you do not agree with, please discontinue the use of our site and our services.

This privacy policy applies to all information collected through our websites (such as www.kapow.eu, our LinkedIn profile and Facebook profiles ("Apps"), and any related services, sales, marketing or events (we refer to them collectively in this privacy policy as the "Sites").  

Please read this privacy policy carefully as it will help you make informed decisions about sharing your personal information with us.  

WHAT INFORMATION DO WE COLLECT? 

The personal information you disclose to us.

In Short: We collect personal information that you provide to us such as name, address, contact information, passwords and security data.

We collect personal information that you voluntarily provide to us when registering at the Sites or Apps expressing an interest in obtaining information about us or our products and services when participating in activities on the Sites such as interacting and posting messages on our fan pages or otherwise contacting us. 

The personal information that we collect depends on the context of your interactions with us and the Sites, the choices you make and the products and features you use. The personal information we COLLECT can include the following: 

Name and Contact Data. We collect your first and last name, email address, postal address, phone number, and other similar contact data.

Credentials. We collect passwords, password hints, and similar security information used for authentication and account access.

All personal information that you provide to us must be true, complete and accurate, and you must notify us of any changes to such personal information.  

Information automatically collected

In Short: Some information – such as IP address and/or browser and device characteristics – is collected automatically when you visit our websites. 

We automatically collect certain information when you visit, use or navigate the Sites. This information does not reveal your specific identity (like your name or contact information) but may include device and usage information, such as your IP address, browser and device characteristics, operating system, language preferences, referring URLs, device name, country, location, information about how and when you use our Site and other technical information. This information is primarily needed to maintain the security and operation of our Sites, and for our internal analytics and reporting purposes. 

Like many businesses, we also collect information through cookies and similar technologies. You can find out more about this in our Cookies Policy. 

Information collected through our Apps

In Short: We may collect information regarding your geo-location, mobile device, push notifications, and Facebook permissions when you use our apps.

If you use our Apps, we may also collect the following information:

Geo-Location Information. We may request access or permission to and track location-based information from your mobile device, either continuously or while you are using our mobile application, to provide location-based services. If you wish to change our access or permissions, you may do so in your device’s settings.
Mobile Device Access. We may request access or permission to certain features from your mobile device, including your mobile device’s [Bluetooth, calendar, camera, contacts, microphone, reminders, sensors, SMS messages, social media accounts, storage,] and other features. If you wish to change our access or permissions, you may do so in your device’s settings.
Mobile Device Data. We may automatically collect device information (such as your mobile device ID, model and manufacturer), operating system, version information and IP address.
Push Notifications. We may request to send you to push notifications regarding your account or the mobile application. If you wish to opt out from receiving these types of communications, you may turn them off in your device’s settings.]
Facebook Permissions. We by default access your Facebook basic account information, including your name, email, gender, birthday, current city, and profile picture URL, as well as other information that you choose to make public. 

Information collected from other Sources

In Short: We may collect limited data from public databases, marketing partners, social media platforms, and other outside sources. 

We may obtain information about you from other sources, such as public databases, joint marketing partners, social media platforms (such as Facebook), as well as from other third parties. Examples of the information we receive from other sources include social media profile information (your name, gender, birthday, email, current city, state and country, user identification numbers for your contacts, profile picture URL and any other information that you choose to make public); marketing leads and search results and links, including paid listings (such as sponsored links). 

HOW DO WE USE YOUR INFORMATION? 

In Short: We process your information for purposes based on legitimate business interests, the fulfilment of our contract with you, compliance with our legal obligations, and/or your consent.

We use personal information collected via our Sites for a variety of business purposes described below. We process your personal information for these purposes in reliance on our legitimate business interests ("Business Purposes"), in order to enter into or perform a contract with you ("Contractual"), with your consent ("Consent"), and/or for compliance with our legal obligations ("Legal Reasons"). We indicate the specific processing grounds we rely on next to each purpose listed below.  

We use the information we collect or receive:  

To send you marketing and promotional communications [for Business Purposes and/or with your Consent]. We and/or our third-party marketing partners may use the personal information you send to us for our marketing purposes if this is in accordance with your marketing preferences. You can opt out of our marketing emails at any time (see the "Your Privacy Rights" below). 
To send administrative information to you [for Business Purposes, Legal Reasons and/or possibly Contractual]. We may use your personal information to send you the product, service and new feature information and/or information about changes to our terms, conditions, and policies.
To post testimonials [with your Consent]. We post testimonials on our Sites that may contain personal information. Prior to posting a testimonial, we will obtain your consent to use your name and testimonial. If you wish to update or delete your testimonial, please contact us at support@kapow.eu and be sure to include your name, testimonial location, and contact information.
Deliver targeted advertising to you [for our Business Purposes and/or with your Consent]. We may use your information to develop and display content and advertising (and work with third parties who do so) tailored to your interests and/or location and to measure its effectiveness. For more information, see our Cookie Policy.
Administer prize draws and competitions [for our Business Purposes and/or with your Consent]. We may use your information to administer prize draws and competitions when you elect to participate in competitions.
Request Feedback [for our Business Purposes and/or with your Consent]. We may use your information to request feedback and to contact you about your use of our Sites. 
To protect our Sites [for Business Purposes and/or Legal Reasons]. We may use your information as part of our efforts to keep our Sites safe and secure (for example, for fraud monitoring and prevention).
To enforce our terms, conditions and policies [for Business Purposes, Legal Reasons and/or possibly Contractual].
To respond to legal requests and prevent harm [for Legal Reasons]. If we receive a subpoena or other legal request, we may need to inspect the data we hold to determine how to respond.
For other Business Purposes. We may use your information for other Business Purposes, such as data analysis, identifying usage trends, determining the effectiveness of our promotional campaigns and to evaluate and improve our Sites, products, services, marketing and your experience.

WILL YOUR INFORMATION BE SHARED WITH ANYONE? 

In Short: We only share information with your consent, to comply with laws, to protect your rights, or to fulfil business obligations. 

We only share and disclose your information in the following situations:

Compliance with Laws. We may disclose your information where we are legally required to do so in order to comply with applicable law, governmental requests, a judicial proceeding, court order, or legal processes, such as in response to a court order or a subpoena (including in response to public authorities to meet national security or law enforcement requirements).
Vital Interests and Legal Rights. We may disclose your information where we believe it is necessary to investigate, prevent, or take action regarding potential violations of our policies, suspected fraud, situations involving potential threats to the safety of any person and illegal activities, or as evidence in litigation in which we are involved. 
Vendors, Consultants and Other Third-Party Service Providers. We may share your data with third-party vendors, service providers, contractors or agents who perform services for us or on our behalf and require access to such information to do that work. Examples include payment processing, data analysis, email delivery, hosting services, customer service and marketing efforts. We may allow selected third parties to use tracking technology on the Sites, which will enable them to collect data about how you interact with the Sites over time. This information may be used to, among other things, analyze and track data, determine the popularity of certain content and better understand online activity. Unless described in this Policy, we do not share, sell, rent or trade any of your information with third parties for their promotional purposes. 
Business Transfers. We may share or transfer your information in connection with, or during negotiations of, any merger, sale of company assets, financing, or acquisition of all or a portion of our business to another company.
Third-Party Advertisers. We may use third-party advertising companies to serve ads when you visit the Sites. These companies may use information about your visits to our Website(s) and other websites that are contained in web cookies and other tracking technologies in order to provide advertisements about goods and services of interest to you. 
With your Consent. We may disclose your personal information for any other purpose with your consent.
Other Users. When you share personal information (for example, by posting comments, contributions or other content to the Sites) or otherwise interact with public areas of the Site or App, such personal information may be viewed by all users and may be publicly distributed outside the Site and our App in perpetuity. [If you interact with other users of our Sites and register through a social network (such as Facebook), your contacts on the social network will see your name, profile photo, and descriptions of your activity.] Similarly, other users will be able to view descriptions of your activity, communicate with you within our Sites, and view your profile.

DO WE USE COOKIES AND OTHER TRACKING TECHNOLOGIES? 

In Short: We may use cookies and other tracking technologies to collect and store your information.

We may use cookies and similar tracking technologies like pixels to access or store information. Specific information about how we use such technologies and how you can refuse certain cookies is set out in our Cookie Policy.

DO WE USE GOOGLE MAPS?

In Short: Yes, we use Google Maps for the purpose of providing better service.

This website, mobile application, or Facebook application uses Google Maps APIs. You may find the Google Maps APIs Terms of Service here. To better understand Google’s Privacy Policy, please refer to this link. 

By using our Maps API Implementation, you agree to be bound by Google’s Terms of Service. [By using our implementation of the Google Maps APIs, you agree to allow us to gain access to information about you including personally identifiable information (such as usernames) and non-personally identifiable information (such as location). [We will be collecting the following information:   ] (information list)

For a full list of what we use the information for, please see the previous sections titled “Use of Your Information” and “Disclosure of Your Information.” [You agree to allow us to obtain or cache your location. You may revoke your consent at any time.] [We use information about location in conjunction with data from other data providers.] 

The Maps APIs that we use to store and access cookies and other information on your devices. If you are a user currently in the European Union, please take a look at our EU User Consent Policy.

IS YOUR INFORMATION TRANSFERRED INTERNATIONALLY?  

In Short: We may transfer, store, and process your information in countries other than your own.

Our servers are located in Denmark If you are accessing our Sites from outside of Denmark, please be aware that your information may be transferred to, stored, and processed by us in our facilities and by those third parties with whom we may share your personal information (see "Disclosure of Your Information" above), in Denmark and other countries. 

If you are a resident in the European Economic Area, then these countries may not have data protection or other laws as comprehensive as those in your country. We will however take all necessary measures to protect your personal information in accordance with this privacy policy and applicable law. 

European Commission's Standard Contractual Clauses: Such measures implementing the European Commission's Standard Contractual Clauses for transfers of personal information between our group companies and between us and our third-party providers, which require all such recipients to protect the personal information that they process from the EEA in accordance with European data protection laws. We have implemented similar appropriate safeguards with our third-party service providers and partners and further details can be provided upon request.

WHAT IS OUR STANCE ON THIRD-PARTY WEBSITES?

In Short: We are not responsible for the safety of any information that you share with third-party providers who advertise, but are not affiliated with, our websites. 

The Sites may contain advertisements from third parties that are not affiliated with us and which may link to other websites, online services or mobile applications. We cannot guarantee the safety and privacy of data you provide to any third parties. Any data collected by third parties is not covered by this privacy policy. We are not responsible for the content or privacy and security practices and policies of any third parties, including other websites, services or applications that may be linked to or from the Sites. You should review the policies of such third parties and contact them directly to respond to your questions.

HOW LONG DO WE KEEP YOUR INFORMATION? 

In Short: We keep your information for as long as necessary to fulfil the purposes outlined in this privacy policy unless otherwise required by law. 

We will only keep your personal information for as long as it is necessary for the purposes set out in this privacy policy unless a longer retention period is required or permitted by law (such as tax, accounting or other legal requirements). No purpose in this policy will require us to keep your personal information for longer than [90 days/6 months/1 year/2 years/the period of time in which you have an account with us/90 days past the termination of your account/6 months past the termination of your account/1 year past the termination of your account/2 years past the termination of your account].

When we have no ongoing legitimate business need to process your personal information, we will either delete or anonymize it, or, if this is not possible (for example, because your personal information has been stored in backup archives), then we will securely store your personal information and isolate it from any further processing until deletion is possible.

HOW DO WE KEEP YOUR INFORMATION SAFE? 

In Short: We aim to protect your personal information through a system of organizational and technical security measures. 

We have implemented appropriate technical and organizational security measures designed to protect the security of any personal information we process. However, please also remember that we cannot guarantee that the internet itself is 100% secure. Although we will do our best to protect your personal information, the transmission of personal information to and from our Sites is at your own risk. You should only access the services within a secure environment. 

WHAT ARE YOUR PRIVACY RIGHTS?

In Short: In European Economic Area, you have rights that allow you greater access to and control over your personal information. You may review, change, or terminate your account at any time. 

You have certain rights under applicable data protection laws. These include the right (i) to request access and obtain a copy of your personal information, (ii) to request rectification or erasure; (iii) to restrict the processing of your personal information; and (iv) if applicable, to data portability. In certain circumstances, you may also have the right to object to the processing of your personal information. To make such a request, please use the contact details provided below]. We will consider and act upon any request in accordance with applicable data protection laws. 

If we are relying on your consent to process your personal information, you have the right to withdraw your consent at any time. Please note however that this will not affect the lawfulness of the processing before its withdrawal.

If you are resident in the European Economic Area and you believe we are unlawfully processing your personal information, you also have the right to complain to your local data protection supervisory authority. You can find their contact details here: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm

You may at any time review or change the information in your account or terminate your account by:

Logging into your account settings and updating your account
Contacting us using the contact information provided below

Cookies and similar technologies: Most Web browsers are set to accept cookies by default. If you prefer, you can usually choose to set your browser to remove cookies and to reject cookies. If you choose to remove cookies or reject cookies, this could affect certain features or services of our Sites.

Opting out of email marketing: You can unsubscribe from our marketing email list at any time by clicking on the unsubscribe link in the emails that we send or by contacting us using the details provided below. You will then be removed from the marketing email list – however, we will still need to send you service-related emails that are necessary for the administration and use of your account.

DO WE MAKE UPDATES TO THIS POLICY?

In Short: Yes, we will update this policy as necessary to stay compliant with relevant laws.

We may update this privacy policy from time to time. The updated version will be indicated by an updated “Revised” date and the updated version will be effective as soon as it is accessible. If we make material changes to this privacy policy, we may notify you either by prominently posting a notice of such changes or by directly sending you a notification. We encourage you to review this privacy policy frequently to be informed of how we are protecting your information. 

HOW CAN YOU CONTACT US ABOUT THIS POLICY?

If you have questions or comments about this policy, email Anna Grzesica or Jannik Faurschou at support@kapow.eu or by post to:

Kapow Auktioner A/S

Jannik Faurschou

Ydinggade 39B 8752 Østbirk, Denmark.

If you are a resident in the European Economic Area, the "data controller" of your personal information is Anna Grzesica and Jannik Faurschou, Kapow Auktioner A/S appointed to be its representatives in the EEA. You can contact them directly regarding the processing of your information by Kapow Auktioner A/S, by email at support@kapow.eu or by post to: Ydinggade 39B 8752 Østbirk, Denmark.

If you have any further questions or comments about us or our policies, email us at support@kapow.eu or contact us by post at:

Company address:

Ydinggade 39B 8752 Østbirk, Denmark

Support

support@kapow.eu


Mandag - Torsdag kl. 9-15
Fredag kl. 9-14Fra idé til færdigt salg
 • Købers ABC
 • Sælgers ABC
 • Handelsbetingelser køber
 • Handelsbetingelser sælger
 • Kontakt

  +45 70707480

  Kapow Auktioner A/S
  Ydinggade 39B
  8752 Østbirk

  CVR 43055046
  @ KAPOW A/S - All rights reserved - Webdesign af Peoplez