• +30 lat doświadczenia
  • +50.000 sprzedanych maszyn
  • Rzetelna inspekcja maszyn
  • Stała osoba kontaktowa
  • Efektywny handel
  • Bezpieczny system płatniczy
Aukcje Online

Warunki handlowe - Kupujący


1. Definicje i zastosowania

Niniejsze warunki uczestnictwa w aukcji (zwane poniżej ”Warunkami”) znajdują zastosowanie przy każdej sprzedaży i przy każdym zakupie poprzez aukcyjny portal internetowy www.kapow.eu, (zwany poniżej „Portalem Aukcyjnym”). Jakiekolwiek odstąpienie od tych warunków jest możliwe wyłącznie za pisemną zgodą firmy Kapow Auktioner A/S, która jest właścicielem i zarządcą portalu www.kapow.eu.

Sprzedającym określa się osobę wystawiającą towary do sprzedaży na Portalu Aukcyjnym, a Kupującym określa się osobę, która zgłasza ofertę zakupu lub zakupuje Obiekt Aukcyjny wystawiony na sprzedaż na Portalu Aukcyjnym. Obiektem Aukcyjnym jest  maszyna lub urządzenie wystawione do sprzedaży na Portalu Aukcyjnym.

2. Rejestracja, bezpieczeństwo, dane osobowe

Aby móc uczestniczyć w transakcjach na Portalu Aukcyjnym należy założyć konto. Konto może założyć  tylko osoba pełnoletnia i zdolna do podejmowania czynności prawnych. Przy zakładaniu konta należy podać numer NIP / VAT, nazwę firmy, adres, numer telefonu i adres mailowy. Wyłączna odpowiedzialność za prawidłowość danych spoczywa na osobie zakładającej konto. Portal Aukcyjny dokona weryfikacji powyższych danych przed aktywacją konta. Następnie zostanie wysłany e-mail z prośbą o potwierdzenie ich prawidłowości. Jeżeli wystąpią nieścisłości w podanych informacjach, konto nie będzie mogło być zarejestrowane.

Konto zakłada się każdemu użytkownikowi aukcji w celu zapewnienia przez firmę Kapow najwyższego bezpieczeństwa zarówno przy dokonywaniu płatności, jak i przy odbiorze Obiektów Aukcyjnych.
Ponadto zapewnia ono możliwość komunikowania się z użytkownikami, jeżeli będzie tego wymagała dokonywana transakcja.

Założenie konta jest bezpłatne i nie jest uwarunkowane jakimkolwiek członkostwem. Z chwilą założenia konta i rejestracji w bazie danych, użytkownik uzyskuje możliwość uczestniczenia w aukcjach na Portalu Aukcyjnym. Konto na Portalu Aukcyjnym może być w każdej chwili usunięte na wniosek użytkownika, jak również użytkownik może w każdej chwili zwrócić się do Kapow Auktioner A/S w celu uzyskania wglądu do danych osobowych, na jego temat. Usunięte nie mogą zostać jedynie te dane zawarte w rejestrze, które są wymagane innymi przepisami prawnymi. Prośbę o usunięcie konta lub o wgląd do swoich danych osobowych należy kierować do suport@kapow.eu. Zasadniczo dane osobowe podlegają usunięciu tylko wtedy, gdy zostanie zgłoszony wniosek o likwidację konta na Portalu Aukcyjnym. W związku z tym, że Kapow Auktioner A/S nie przetwarza danych o szczególnej wrażliwości, nie istnieje uzasadniona konieczność ustalenia konkretnego terminu, po którego upływie, dane miałyby ulegać usunięciu automatycznie. Osobą odpowiedzialną za dane osobowe jest każdorazowo, aktualnie urzędujący dyrektor Kapow Auktioner A/S, natomiast dostęp do danych osobowych mają wyłącznie ci pracownicy, których obowiązki zawodowe wymagają dostępu do tychże danych. Kapow Auktioner A/S nie sprzedaje ani nie przekazuje powierzonych danych osobom trzecim.

3. Zasady reklamacji i odpowiedzialność cywilna

Kupujący ma 21 dni na odbiór zakupionych przedmiotów, chyba że w dokumencie potwierdzenia odbioru wskazano inaczej. Zrzeczenie się prawa do reklamacji następuje po upływie 21 dni lub po upływie terminu podanego na potwierdzeniu odbioru; lub po podpisaniu potwierdzenia odbioru. Jeśli potwierdzenie odbioru jest podpisane przez kierowcę firmy transportowej lub innego odbiorcę, jest to równoznaczne z akceptacją transakcji i zrzeczeniem się prawa do reklamacji. Sprzedaż jest traktowana jako zakup komercyjny, opisany w sekcji 48 duńskiego Prawa Handlowego.


W odniesieniu do § 48 ustawy, kupujący nie może wysuwać roszczenia, że przedmiot aukcji ma wadę, chyba że sprzedawca działał w nieuczciwy sposób lub przedmiot aukcji nie odpowiada dokumentacji fotograficznej lub opisowi, na podstawie których został sprzedany.
Obiekty Aukcyjne podlegają sprzedaży w takim stanie, w jakim się aktualnie znajdują lub ewentualnie zostały sprawdzone przez kupującego. Licytator, firma leasingowa, kurator, sąd spadkowy / upadłościowy czy też Kapow Auktioner A/S, nie ponoszą odpowiedzialności za ich stan.
Jeśli przedmiot aukcji nie jest zgodny z opisem na aukcji, ważne jest, aby NIE podpisywać potwierdzenia dostawy i pozostawić przedmiot aukcyjny sprzedającemu. Następnie nalezy skontaktowac się z Kapow Auctioner A/S w celu uzyskania dalszej pomocy.
Wszelka odpowiedzialność za działania wynikające ze złej woli sprzedawcy lub niezgodność pomiędzy obiektem a jego opisem, spoczywa wyłącznie na sprzedawcy i w żaden sposób nie obciąża Kapow Auktioner A/S.
Prawa do reklamacji i odpowiedzialność mogą różnić się w przypadku aukcji likwidacjyjnych lub innych aukcji zbiorowych. Oddzielne warunki pojawią się na każdej aukcji w przypadku zastosowania warunków innych niż powyższe.

4. Składanie ofert, płatność, nieprawidłowości

Każda złożona oferta aukcyjna jest wiążąca z chwilą jej potwierdzenia i zarejestrowania na Portalu Aukcyjnym. Zgłaszając swoją ofertę Kupujący podaje najwyższą cenę, za jaką chce zakupić Obiekt Aukcyjny. Cena ta będzie automatycznie zarejestrowana jako najniższa kwota, którą inni kupujący będą musieli przekroczyć zgłaszając swoje oferty. Licytacja trwa do momentu osiągnięcia maksymalnej kwoty. Jeżeli na zakończenie aukcji okaże się że jest więcej Kupujących, którzy zgłosili ofertę w tej samej wysokości, pierwszeństwo zakupu przysługuje temu, kto ofertę zgłosił jako pierwszy. Portal Aukcyjny jest jedynym posiadaczem informacji o Kupującym, który zgłosił najwyższą ofertę. 

We wszystkich aukcjach ma zastosowanie cena gwarantowana. Obiekt Aukcyjny może być sprzedany jeżeli najwyższa oferta jest na poziomie ceny gwarantowanej albo ją przekracza. Jeżeli zgłoszona (najwyższa) oferta jest poniżej ceny gwarantowanej, Sprzedający ma 24 godziny na zameldowanie Portalowi Aukcyjnemu, czy i na ile akceptuje ofertę Kupującego. Portal Aukcyjny jest zobowiązany poinformować Kupującego w ciągu 24 godzin czy i na ile Sprzedający zaakceptował jego ofertę.

W przypadku identycznych ofert, pierwszeństwo ma oferta złożona najwcześniej. Oferta złożona na mniej niż 5 minut przed zakończeniem aukcji powoduje automatyczne przedłużenie aukcji o 5 minut od momentu złożenia ostatniej oferty.

Termin płatności wynosi 5 dni roboczych. Kupujący otrzymuje fakturę z informacjami dotyczącymi płatności najpóźniej przed upływem 24 godzin od zakończenia aukcji. Po zarejestrowaniu wpłynięcia płatności, do Kupującego zostaje wysłane upoważnienie do odbioru Obiektu Aukcyjnego, wraz z niezbędnymi informacjami kontaktowymi. Dokładny termin odbioru Obiektu ustalają Sprzedający i Kupujący bezpośrednio między sobą, bez udziału Kapow Auktioner A/S.

W przypadku gdy Kupujący nie dokona zapłaty lub nie zareaguje na pisemne wezwanie Portalu Aukcyjnego w ciągu 24 godzin po upływie terminu odbioru Obiektu Aukcyjnego, potraktowane to będzie  jako poważne naruszenie reguł, a umowa aukcyjna zostanie w tym przypadku unieważniona.

W przypadku poważnego naruszenie reguł, Kapow Auktioner A/S jest uprawniony do anulowania umowy z  Kupującym, który naruszył umowę i do zaproponowania Obiektu Aukcyjnego oferentowi, który zaproponował drugą co do wysokości cenę, lub też do zaproponowania Obiektu osobie trzeciej.

Kupujący naruszający umowę jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Kapow Auktioner A/S różnicy cenowej zarówno w wysokości oferty, jak i w prowizji, w stosunku do ceny drugiej oferty albo ceny uzyskanej od osoby trzeciej. Do powyższej sumy dolicza się koszty manipulacyjne w wysokości 10%.

Jeżeli oferent, który wylicytował drugą cenę, lub osoba trzecia nie zdecydują się na zakup Obiektu Aukcyjnego i aukcję trzeba będzie przeprowadzić na nowo, Kupujący, który naruszył umowę jest zobowiązany do pokrycia wszystkich uzasadnionych  kosztów z tym związanych.

W przypadku, gdy uda się Kapow Auktioner A/S lub Sprzedającemu, sprzedać Obiekt Aukcyjny uprzednio wylicytowany przez Kupującego, który naruszył umowę, osobie trzeciej, za cenę wyższą niż oferta tegoż Kupującego, Kupujący ten nie jest uprawniony do odliczenia nadwyżki od kosztów związanych ze sprzedażą, ani też do żądania wypłaty nadwyżki.

Kapow A/S ma prawo usunąć Kupujących, którzy naruszają reguły, z Portalu Aukcyjnego. Usunięte zostaną również wszystkie ich dane. Ponadto Kapow Auktioner A/S rezerwuje sobie prawo do zablokowania usuniętym Kupującym, dostępu do Portalu Aukcyjnego z używanych wcześniej adresów IP.

5. Opłaty i koszty

Wyłączna odpowiedzialność za zagwarantowanie iż Obiekt Aukcyjny jest wolny od obciążeń i nie jest przedmiotem zastawu, spoczywa na Sprzedającym. Kapow Auktioner A/S nie ponosi żadnej odpowiedzialności w tym względzie.

Jeżeli zwycięski Licytant potrzebuje finansowania swojego zakupu, finansowanie to musi zostać sfinalizowane do czasu zamknięcia aukcji.

W drodze uzgodnienia z Licytantem, który wygrał licytację, że Licytant, który wygrał licytację, spełni lub przejmie wszelkie zobowiązania w ramach zakupu, Sprzedający jest zobowiązany zapewnić, aby Sprzedający mógł zostać zwolniony z wszelkich zobowiązań wobec osób trzecich oraz aby prawa osoby trzeciej w stosunku do Przedmiot licytacji ustanie najpóźniej z chwilą zawarcia umowy licytacji

Opłata aukcyjna wynosi 5%, jednak min. 100 DKK i maksymalnie 5000 DKK całkowitej oferty aukcyjnej, a także opłata manipulacyjna w wysokości 250 DKK za każdy numer aukcji, którą musi uiścić zwycięski Licytant. Koszty są wliczone w ostateczną cenę aukcji.

6. VAT

Wszystkie ceny ofertowe, jak również opłaty manipulacyjne nie zawierają podatku VAT. VAT dolicza się zarówno do ceny Obiektu Aukcyjnego jak i do opłaty aukcyjnej.

Wszystkie faktury wystawiane są z podatkiem VAT. Kupującym z krajów UE dolicza się duński VAT zarówno do Obiektu Aukcyjnego, jak i do opłat aukcyjnych, chyba że Kupujący dośle odpowiednią dokumentację o wywiezieniu towaru poza granice Danii. W takim przypadku Kapow Auktioner A/S zwróci podatek VAT wystawiając notę kredytową i nową fakturę bez podatku VAT.

Pełne wymagania dotyczące dokumentacji:

Aby otrzymać zwrot zapłaconego podatku VAT, prosimy o dostarczenie niezbędnej dokumentacji:

Rozwiązanie 1:

-Podpisany dokument CMR (przez Kapow Auktioner A/S, przewoźnika i Kupującego)

-Faktura od przewoźnika

-Deklaracja wywozu towarów  (w załączniku do każdej faktury).

LUB

Rozwiązanie 2:

-Podpisany dokument CMR (przez Kapow Auktioner A/S, przewoźnika i Kupującego)

-Pokwitowanie z magazynu docelowego, podpisane przez kupującego/właściciela magazynu,potwierdzające przybycie towarów do kraju docelowego

-Deklaracja wywozu towarów (w załączniku do każdej faktury).

Całą dokumentację należy przesłać na adres tax@kapow.eu nie później niż 21 dni po otrzymaniu faktury.

Całą dokumentację należy przesłać w jednym mailu, podając w temacie numer aukcji.

Jeśli wymagana dokumentacja jest niekompletna lub nie zostanie dostarczona w wyznaczonym terminie, Kapow Auktioner A/S nie będzie w stanie zwrócić duńskiego podatku. W związku z tym Kupujący będzie odpowiedzialny za złożenie wniosku o zwrot duńskiego podatku VAT do krajowych organów podatkowych w Polsce. 

Kupujący z krajów spoza UE mogą być zwolnieni z podatku VAT po udokumentowaniu, że Obiekt Aukcyjny został wywieziony poza obszar UE. Kupujący może również zrezygnować z możliwości zwolnienia z podatku VAT i zdecydować się na zapłatę duńskiego VAT. Kupujący jest zobowiązany do upewnienia się, czy jego numer VAT jest prawidłowy, przed złożeniem oferty. Kapow A/S skontroluje czy numer jest prawidłowy, na stronie internetowej: http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/?locale=da

7. Kradzież lub sabotaż 

Przypadki kradzieży lub próby kradzieży, sabotażu lub próby sabotażu stwierdzone przez Kapow Auktioner A/S będą zgłoszone na policję i spowodują wykluczenie z aukcji Kapow Auktioner A/S w przyszłości.

8. Przeniesienie ryzyka

Od momentu zamknięcia aukcji wszelkie ryzyko związane z Obiektem Aukcyjnym ponosi Kupujący.

Ewentualne czynności związane z demontażem, przemieszczeniem lub zabezpieczeniem Obiektu Aukcyjnego, przeprowadzane są na własny koszt i odpowiedzialność Kupującego.

Wszystkie czynności związane z załadunkiem również wykonywane są na własną odpowiedzialność Kupującego. A Kapow A/S nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia zakupionych towarów i innych przedmiotów. Kapow A/S chętnie udzieli pomocy w powyższych czynnościach, jednakże wszelka odpowiedzialność w tym zakresie spoczywa na kupującym.

9. Zmiany warunków, zmiany w katalogu, zastrzeżenia co do błędów

Kapow Auktioner A/S zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w katalogu, w tym do usuwania towarów z aukcji. Kapow Auktioner A/S nie ponosi odpowiedzialności za błędy w druku, błędy na fotografiach, niewłaściwe informacje dotyczące ilości, wymiarów, wagi, pojemności, jak również za informacje o statusie VAT.

Kapow Auktioner A/S nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy systemu i inne usterki techniczne, które mogłyby wpływać na przebieg aukcji i składanie ofert.

W przypadku wystąpienia problemów technicznych przy zamknięciu aukcji, Kapow Auktioner A/S upoważniony jest do rozpoczęcia procedury aukcyjnej od początku i jej zakończenia w późniejszym terminie. Zazwyczaj zakończenie to będzie miało miejsce o tej samej godzinie w dniu następnym, lub też z chwilą rozwiązania problemów technicznych. Wszyscy aktywni oferenci zostaną o tym powiadomieni drogą mailową w możliwie najkrótszym czasie.

10. Dane kontaktowe

Kapow Auktioner A/S

Mads Eg Damgaards Vej 69

7400 Herning

CVR Nr. 43055046

Telefon: +45 70707480

11. Zagadnienia prawne i miejsce rozstrzygania sporów

Jakiekolwiek sprawy sporne dotyczące powyższych Warunków Aukcyjnych należy rozstrzygać na podstawie prawa duńskiego, przed sądem w Horsens.

 

12. Polityka RODO firmy KapowWprowadzenie
Dziękujemy za wybranie Kapow Auktioner A/S („firma”, „my”, „nas” lub „nasz”). Jesteśmy zobowiązani do ochrony Twoich danych osobowych i Twojego prawa do prywatności. Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące naszej polityki lub naszych praktyk w odniesieniu do Twoich danych osobowych, skontaktuj się z nami pod adresem support@kapow.eu
Odwiedzając naszą stronę internetową www.kapow.eu („Witryna”) i korzystając z naszych usług, powierzasz nam swoje dane osobowe. Traktujemy Twoją prywatność bardzo poważnie. W niniejszej informacji o ochronie prywatności opisujemy naszą politykę prywatności. Staramy się jak najdokładniej wyjaśnić Ci, jakie informacje zbieramy, w jaki sposób je wykorzystujemy i jakie masz w związku z nimi prawa. Mamy nadzieję, że poświęcisz trochę czasu na uważne przeczytanie, ponieważ jest to ważne. Jeśli w niniejszej polityce prywatności znajdują się jakiekolwiek warunki, z którymi się nie zgadzasz, prosimy o zaprzestanie korzystania z naszej strony i naszych usług. Niniejsza polityka prywatności dotyczy wszystkich informacji gromadzonych za pośrednictwem naszych stron internetowych (takich jak www.kapow.eu, nasz profil LinkedIn i profile na Facebooku („Aplikacje”) oraz wszelkie powiązane usługi, sprzedaż, marketing lub wydarzenia (w niniejszej polityce prywatności określamy je łącznie jako „Witryny”). Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą polityką prywatności, ponieważ pomoże ona w podejmowaniu świadomych decyzji o udostępnieniu nam swoich danych osobowych.

Jakie informacje zbieramy?
Dane osobowe, które nam ujawniasz.
W skrócie: Gromadzimy dane osobowe, które nam przekazujesz, takie jak imię i nazwisko, adres, dane kontaktowe, hasła i dane bezpieczeństwa. Gromadzimy dane osobowe, które przekazujesz nam dobrowolnie podczas rejestracji w Witrynach lub Aplikacjach wyrażających zainteresowanie uzyskaniem informacji o nas lub naszych produktów i usług podczas uczestnictwa w działaniach w Witrynach, takich jak interakcja i publikowanie wiadomości na naszych fanpage’ach lub kontaktowanie się z nami w inny sposób. Gromadzone przez nas dane osobowe zależą od kontekstu interakcji użytkownika z nami i Witryn, wyborów, jakich dokonuje marka oraz produkty i funkcje, z których korzystasz. Dane osobowe, które ZBIERAMY, mogą obejmować: imię i nazwisko oraz dane kontaktowe. Gromadzimy Twoje imię i nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy, numer telefonu i inne podobne dane kontaktowe. Dane uwierzytelniające. Gromadzimy hasła, wskazówki do haseł i podobne informacje zabezpieczające używane do uwierzytelniania i uzyskiwania dostępu do konta. Wszystkie dane osobowe, które nam przekazujesz, muszą być prawdziwe, kompletne i dokładne, a także musisz powiadamiać nas o wszelkich zmianach w takich danych osobowych.

Informacje zbierane automatycznie

W skrócie: Niektóre informacje – takie jak adres IP i/lub charakterystyka przeglądarki i urządzenia – są gromadzone automatycznie, gdy odwiedzasz nasze witryny. Automatycznie zbieramy określone informacje, gdy odwiedzasz, używasz lub poruszasz się po Witrynach. Informacje te nie ujawniają Twojej konkretnej tożsamości (takiej jak imię i nazwisko lub dane kontaktowe), ale mogą obejmować informacje o urządzeniu i użytkowaniu, takie jak adres IP, charakterystyka przeglądarki i urządzenia, system operacyjny, preferencje językowe, odsyłające adresy URL, nazwa urządzenia, kraj, lokalizacja , informacje o tym, jak i kiedy korzystasz z naszej Witryny oraz inne informacje techniczne. Informacje te są przede wszystkim potrzebne do utrzymania bezpieczeństwa i działania naszych Witryn oraz do naszych wewnętrznych celów analitycznych i sprawozdawczych.
Podobnie jak wiele firm, zbieramy również informacje za pomocą plików cookie i podobnych technologii. Więcej na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Cookies.

Informacje gromadzone za pośrednictwem naszych aplikacji
W skrócie: Możemy gromadzić informacje dotyczące Twojej lokalizacji geograficznej, urządzenia mobilnego, powiadomień push i uprawnień Facebooka, gdy korzystasz z naszych aplikacji.
Jeśli korzystasz z naszych aplikacji, możemy również gromadzić następujące informacje: Informacje o lokalizacji geograficznej. Możemy poprosić o dostęp lub pozwolenie na dostęp do informacji opartych na lokalizacji i śledzenie ich z urządzenia mobilnego, w sposób ciągły lub podczas korzystania z naszej aplikacji mobilnej, w celu świadczenia usług opartych na lokalizacji. Jeśli chcesz zmienić nasz dostęp lub uprawnienia, możesz to zrobić w ustawieniach swojego urządzenia.
Dostęp do urządzenia mobilnego. Możemy poprosić o dostęp lub pozwolenie na dostęp do niektórych funkcji urządzenia mobilnego, w tym [Bluetooth, kalendarz, aparat, kontakty, mikrofon, przypomnienia, czujniki, wiadomości SMS, konta w mediach społecznościowych, pamięć] i inne funkcje urządzenia mobilnego. Jeśli chcesz zmienić nasz dostęp lub uprawnienia, możesz to zrobić w ustawieniach swojego urządzenia.
Dane urządzenia mobilnego. Możemy automatycznie zbierać informacje o urządzeniu (takie jak identyfikator urządzenia mobilnego, model i producent), system operacyjny, informacje o wersji i adres IP.
Powiadomienia push. Możemy poprosić o przesłanie Ci powiadomień push dotyczących Twojego konta lub aplikacji mobilnej. Jeśli chcesz zrezygnować z otrzymywania tego typu komunikatów, możesz je wyłączyć w ustawieniach swojego urządzenia.]
Facebook Uprawnienia. Domyślnie uzyskujemy dostęp do podstawowych informacji o koncie na Facebooku, w tym imienia i nazwiska, adresu e-mail, płci, daty urodzenia, aktualnego miasta i adresu URL zdjęcia profilowego, a także innych informacji, które zdecydujesz się upublicznić.
Informacje zebrane z innych źródeł
W skrócie: Możemy gromadzić ograniczone dane z publicznych baz danych, partnerów marketingowych, platform mediów społecznościowych i innych źródeł zewnętrznych.
Możemy uzyskiwać informacje o Tobie z innych źródeł, takich jak publiczne bazy danych, wspólni partnerzy marketingowi, platformy mediów społecznościowych (takich jak Facebook), a także od innych stron trzecich. Przykłady informacji, które otrzymujemy z innych źródeł, obejmują informacje profilowe w mediach społecznościowych (imię i nazwisko, płeć, urodziny, adres e-mail, obecne miasto, stan i kraj, numery identyfikacyjne użytkownika do kontaktów, adres URL zdjęcia profilowego i wszelkie inne informacje, które zdecydujesz się podać publiczny); leady marketingowe oraz wyniki wyszukiwania i linki, w tym płatne listy (takie jak linki sponsorowane).

Jak wykorzystujemy Twoje dane?
W skrócie: Przetwarzamy Twoje dane w celach opartych na uzasadnionych interesach biznesowych, wykonaniu naszej umowy z Tobą, przestrzeganiu naszych zobowiązań prawnych i/lub Twojej zgodzie.
Używamy danych osobowych zebranych za pośrednictwem naszych Witryn do różnych celów biznesowych opisanych poniżej. Przetwarzamy Twoje dane osobowe w tych celach w oparciu o nasze uzasadnione interesy biznesowe („Cele biznesowe”), aby zawrzeć z Tobą lub wykonać umowę („Umowa”), za Twoją zgodą („Zgoda”) i/ lub w celu wypełnienia naszych zobowiązań prawnych („Przyczyny prawne”). Obok każdego celu wymienionego poniżej wskazujemy konkretne podstawy przetwarzania, na których się opieramy.
Informacje, które zbieramy lub otrzymujemy, wykorzystujemy:
Aby wysyłać Ci komunikaty marketingowe i promocyjne [w celach biznesowych i/lub za Twoją zgodą]. My i/lub nasi zewnętrzni partnerzy marketingowi możemy wykorzystywać dane osobowe, które nam przesyłasz, do naszych celów marketingowych, jeśli jest to zgodne z Twoimi preferencjami marketingowymi. Możesz zrezygnować z otrzymywania naszych e-maili marketingowych w dowolnym momencie (patrz „Twoje prawa do prywatności” poniżej).
Aby wysłać do Ciebie informacje administracyjne [w celach biznesowych, z przyczyn prawnych i/lub ewentualnie wynikających z umowy]. Możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe, aby przesyłać Ci informacje o produktach, usługach i nowych funkcjach i/lub informacje o zmianach w naszych warunkach i zasadach.
Aby publikować referencje [za Twoją zgodą]. Na naszych Witrynach publikujemy referencje, które mogą zawierać dane osobowe. Przed opublikowaniem referencji uzyskamy Twoją zgodę na użycie Twojego imienia i nazwiska oraz referencji. Jeśli chcesz zaktualizować lub usunąć swoje referencje, skontaktuj się z nami pod adresem support@kapow.eu i pamiętaj o podaniu swojego imienia i nazwiska, lokalizacji referencji oraz danych kontaktowych. Dostarczaj ukierunkowane reklamy [w naszych celach biznesowych i/lub za Twoją zgodą ]. Możemy wykorzystywać Twoje informacje do opracowywania i wyświetlania treści i reklam (oraz współpracy z osobami trzecimi, które to robią) dostosowanych do Twoich zainteresowań i/lub lokalizacji oraz do mierzenia ich skuteczności. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą Polityką dotyczącą plików cookie. Zarządzaj losowaniami nagród i konkursami [w naszych celach biznesowych i/lub za Twoją zgodą]. Możemy wykorzystywać Twoje dane do administrowania losowaniami nagród i konkursami, jeśli zdecydujesz się wziąć udział w konkursach. Poproś o opinię [w naszych celach biznesowych i/lub za Twoją zgodą]. Możemy wykorzystywać Twoje dane, aby poprosić o opinię i skontaktować się z Tobą w sprawie korzystania z naszych Witryn. Aby chronić nasze Witryny [w celach biznesowych i/lub z powodów prawnych]. Możemy wykorzystywać Twoje dane w ramach naszych wysiłków na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa naszych Witryn (na przykład w celu monitorowania oszustw i zapobiegania im). Aby egzekwować nasze warunki i zasady [w celach biznesowych, z przyczyn prawnych i/lub ewentualnie wynikających z umowy].
Aby odpowiedzieć na żądania prawne i zapobiec szkodom [z powodów prawnych]. Jeśli otrzymamy wezwanie sądowe lub inny wniosek prawny, być może będziemy musieli sprawdzić posiadane przez nas dane, aby ustalić, jak zareagować. Do innych celów biznesowych. Możemy wykorzystywać Twoje informacje do innych Celów biznesowych, takich jak analiza danych, identyfikacja trendów użytkowania, określanie skuteczności naszych kampanii promocyjnych oraz ocena i ulepszanie naszych Witryn, produktów, usług, marketingu i Twoich doświadczeń.


Czy Twoje dane będą komukolwiek udostępniane?
W skrócie: Udostępniamy informacje wyłącznie za Twoją zgodą, w celu zachowania zgodności z prawem, ochrony Twoich praw lub wypełnienia zobowiązań biznesowych.
Udostępniamy i ujawniamy Twoje dane tylko w następujących sytuacjach: Zgodność z prawem. Możemy ujawnić Twoje dane, jeśli jesteśmy do tego prawnie zobowiązani, aby zastosować się do obowiązującego prawa, żądań rządowych, postępowania sądowego, nakazu sądowego lub procesów prawnych, na przykład w odpowiedzi na nakaz sądowy lub wezwanie sądowe (w tym w odpowiedzi na organom publicznym w celu spełnienia wymogów bezpieczeństwa narodowego lub egzekwowania prawa).
Istotne interesy i prawa prawne. Możemy ujawnić Twoje dane, jeśli uznamy, że jest to konieczne do zbadania, zapobieżenia lub podjęcia działań w związku z potencjalnym naruszeniem naszych zasad, podejrzeniem oszustwa, sytuacjami wiążącymi się z potencjalnym zagrożeniem bezpieczeństwa jakiejkolwiek osoby i działaniami niezgodnymi z prawem lub jako dowód w postępowaniu sądowym, w którym jesteśmy zaangażowani.
Sprzedawcy, konsultanci i inni zewnętrzni dostawcy usług. Możemy udostępniać Twoje dane zewnętrznym dostawcom, usługodawcom, wykonawcom lub agentom, którzy wykonują usługi dla nas lub w naszym imieniu i wymagają dostępu do takich informacji w celu wykonania tej pracy. Przykłady obejmują przetwarzanie płatności, analizę danych, dostarczanie poczty e-mail, usługi hostingowe, obsługę klienta i działania marketingowe. Możemy zezwolić wybranym stronom trzecim na korzystanie z technologii śledzenia w Witrynach, co umożliwi im zbieranie danych o sposobie interakcji użytkownika z Witrynami w czasie. Informacje te mogą być wykorzystywane między innymi do analizowania i śledzenia danych, określania popularności określonych treści i lepszego zrozumienia aktywności online. O ile nie określono inaczej w niniejszej Polityce, nie udostępniamy, nie sprzedajemy, nie wynajmujemy ani nie wymieniamy żadnymi informacjami użytkownika z podmiotami zewnętrznymi w celach promocyjnych.
Transfery biznesowe. Możemy udostępniać lub przekazywać Twoje dane w związku lub w trakcie negocjacji fuzji, sprzedaży aktywów firmy, finansowania lub przejęcia całości lub części naszej działalności innej firmie. Reklamodawcy zewnętrzni. Możemy korzystać z usług zewnętrznych firm reklamowych w celu wyświetlania reklam podczas odwiedzania Witryn. Firmy te mogą wykorzystywać informacje o twoich wizytach na naszych stronach internetowych i innych stronach internetowych, które są zawarte w internetowych plikach cookie i innych technologiach śledzenia, w celu dostarczania reklam towarów i usług, które Cię interesują.
Za Twoją zgodą. Za Twoją zgodą możemy ujawnić Twoje dane osobowe w dowolnym innym celu.Inni użytkownicy. Gdy udostępniasz dane osobowe (na przykład publikując komentarze, wpisy lub inne treści w Witrynach) lub w inny sposób wchodzisz w interakcję z publicznymi obszarami Witryny lub Aplikacji, takie dane osobowe mogą być przeglądane przez wszystkich użytkowników i mogą być publicznie rozpowszechniane poza Witryną i nasza aplikacja na zawsze. [Jeśli wchodzisz w interakcję z innymi użytkownikami naszych Witryn i rejestrujesz się za pośrednictwem sieci społecznościowej (takiej jak Facebook), Twoje kontakty w sieci społecznościowej zobaczą Twoje imię i nazwisko, zdjęcie profilowe oraz opisy Twojej aktywności.] Podobnie inni użytkownicy będą mogli aby przeglądać opisy Twojej aktywności, komunikować się z Tobą w naszych Witrynach i przeglądać Twój profil.
Czy używamy plików cookie i innych technologii śledzenia?
W skrócie: Możemy wykorzystywać pliki cookie i inne technologie śledzenia do gromadzenia i przechowywania informacji o użytkowniku.
Możemy używać plików cookie i podobnych technologii śledzenia, takich jak piksele, w celu uzyskiwania dostępu do informacji lub ich przechowywania. Szczegółowe informacje o tym, jak korzystamy z takich technologii i jak możesz odrzucić niektóre pliki cookie, znajdują się w naszej Polityce plików cookie.

Czy korzystamy z map Google?
W skrócie: Tak, używamy Map Google w celu świadczenia lepszych usług.
Ta strona internetowa, aplikacja mobilna lub aplikacja Facebook korzysta z interfejsów API Map Google. Warunki korzystania z interfejsów API Map Google można znaleźć tutaj. Aby lepiej zrozumieć Politykę prywatności Google, skorzystaj z tego łącza.Korzystając z naszej Implementacji interfejsu API Map Google, wyrażasz zgodę na przestrzeganie Warunków korzystania z usług Google. [Korzystając z naszej implementacji interfejsów API Map Google, wyrażasz zgodę na uzyskanie przez nas dostępu do informacji o Tobie, w tym informacji umożliwiających identyfikację osób (takich jak nazwy użytkowników) oraz informacji nieumożliwiających identyfikacji osób (takich jak lokalizacja). [Będziemy gromadzić następujące informacje : ] (lista informacji)
Pełną listę celów, do których wykorzystujemy te informacje, można znaleźć w poprzednich sekcjach zatytułowanych „Wykorzystanie informacji użytkownika” i „Ujawnianie informacji użytkownika”. [Zgadzasz się, abyśmy mogli uzyskać lub zapisać Twoją lokalizację w pamięci podręcznej. W każdej chwili możesz odwołać swoją zgodę.] [Wykorzystujemy informacje o lokalizacji w połączeniu z danymi innych dostawców danych.] Interfejsy API Map, których używamy do przechowywania i uzyskiwania dostępu do plików cookie i innych informacji na Twoich urządzeniach. Jeśli jesteś użytkownikiem przebywającym obecnie w Unii Europejskiej, zapoznaj się z naszą Polityką w zakresie zgody użytkownika z UE.
Czy Twoje dane są przekazywane za granicę?
W skrócie: Możemy przekazywać, przechowywać i przetwarzać Twoje dane w krajach innych niż Twój.
Nasze serwery znajdują się w Danii Jeśli uzyskujesz dostęp do naszych Witryn spoza Danii, pamiętaj, że Twoje dane mogą być przekazywane, przechowywane i przetwarzane przez nas w naszych obiektach oraz przez strony trzecie, którym możemy udostępniać Twoje dane osobowe (patrz „Ujawnianie Twoich danych” powyżej), w Danii i innych krajach. Jeśli jesteś mieszkańcem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, kraje te mogą nie mieć przepisów dotyczących ochrony danych lub innych przepisów tak kompleksowych, jak te obowiązujące w Twoim kraju. Podejmiemy jednak wszelkie niezbędne środki w celu ochrony danych osobowych zgodnie z niniejszą polityką prywatności i obowiązującym prawem. Standardowe klauzule umowne Komisji Europejskiej: Takie środki wdrażają standardowe klauzule umowne Komisji Europejskiej dotyczące przekazywania danych osobowych między spółkami należącymi do naszej grupy oraz między nami a nasi zewnętrzni dostawcy, którzy wymagają od wszystkich takich odbiorców ochrony przetwarzanych przez nich danych osobowych z EOG zgodnie z europejskimi przepisami o ochronie danych. Wdrożyliśmy podobne odpowiednie zabezpieczenia u naszych zewnętrznych usługodawców i partnerów, a dalsze szczegóły możemy udostępnić na żądanie.
Jakie jest nasze stanowisko w sprawie stron internetowych osób trzecich?
W skrócie: nie ponosimy odpowiedzialności za bezpieczeństwo jakichkolwiek informacji, które udostępniasz zewnętrznym dostawcom, którzy reklamują nasze strony internetowe, ale nie są z nimi powiązani.
Witryny mogą zawierać reklamy stron trzecich, które nie są z nami powiązane i które mogą zawierać linki do innych witryn, usług online lub aplikacji mobilnych. Nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa i prywatności danych przekazywanych stronom trzecim. Wszelkie dane gromadzone przez strony trzecie nie są objęte niniejszą polityką prywatności. Nie ponosimy odpowiedzialności za treść ani praktyki i zasady dotyczące prywatności i bezpieczeństwa stron trzecich, w tym innych stron internetowych, usług lub aplikacji, które mogą być połączone z Witrynami lub z nich. Powinieneś zapoznać się z zasadami takich stron trzecich i skontaktować się z nimi bezpośrednio, aby odpowiedzieć na Twoje pytania.

Jak długo przechowujemy Twoje dane?
W skrócie: Przechowujemy Twoje dane tak długo, jak jest to konieczne do realizacji celów określonych w niniejszej polityce prywatności, chyba że prawo wymaga inaczej.
Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe tylko tak długo, jak jest to konieczne do celów określonych w niniejszej polityce prywatności, chyba że dłuższy okres przechowywania jest wymagany lub dozwolony przez prawo (takie jak wymogi podatkowe, księgowe lub inne wymogi prawne). Żaden cel niniejszej polityki nie będzie wymagał od nas przechowywania Twoich danych osobowych dłużej niż [90 dni/6 miesięcy/1 rok/2 lata/okres, w którym masz u nas konto/90 dni po wygaśnięciu konta /6 miesięcy po wygaśnięciu konta/1 rok po wygaśnięciu konta/2 lata po wygaśnięciu konta]. Jeśli nie mamy bieżącej uzasadnionej potrzeby biznesowej do przetwarzania Twoich danych osobowych, usuniemy je lub zanonimizujemy lub, jeśli nie jest to możliwe (na przykład, ponieważ Twoje dane osobowe były przechowywane w archiwach kopii zapasowych), będziemy bezpiecznie przechowywać Twoje dane osobowe i izolować je od dalszego przetwarzania do czasu usunięcia.

Jak dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych?
W skrócie: Naszym celem jest ochrona Twoich danych osobowych poprzez system organizacyjnych i technicznych środków bezpieczeństwa.
Wdrożyliśmy odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę bezpieczeństwa wszelkich przetwarzanych przez nas danych osobowych. Pamiętaj jednak, że nie możemy zagwarantować, że sam Internet jest w 100% bezpieczny. Chociaż dołożymy wszelkich starań, aby chronić Twoje dane osobowe, przekazywanie danych osobowych do iz naszych Witryn odbywa się na Twoje własne ryzyko. Powinieneś uzyskiwać dostęp do usług tylko w bezpiecznym środowisku.

Jakie są Twoje prawa do prywatności?
W skrócie: W Europejskim Obszarze Gospodarczym masz prawa, które umożliwiają Ci większy dostęp do Twoich danych osobowych i kontrolę nad nimi. Możesz przejrzeć, zmienić lub zamknąć swoje konto w dowolnym momencie.
Masz określone prawa wynikające z obowiązujących przepisów o ochronie danych. Obejmują one prawo ( i ) do żądania dostępu i uzyskania kopii danych osobowych, (ii) do żądania sprostowania lub usunięcia; (iii) ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych; oraz (iv) jeśli ma to zastosowanie, do przenoszenia danych. W pewnych okolicznościach możesz również mieć prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Aby złożyć takie żądanie, skorzystaj z danych kontaktowych podanych poniżej]. Rozważymy każde żądanie i podejmiemy działania zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych.
Jeśli polegamy na Twojej zgodzie na przetwarzanie Twoich danych osobowych, masz prawo wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie. Pamiętaj jednak, że nie wpłynie to na zgodność z prawem przetwarzania przed jego cofnięciem. Jeśli mieszkasz na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego i uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, masz również prawo wniesienia skargi do lokalnego organu nadzorczego ds. ochrony danych autorytet. Ich dane kontaktowe można znaleźć tutaj: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm
W każdej chwili możesz przejrzeć lub zmienić informacje na swoim koncie lub zamknąć konto poprzez: Logowanie do ustawień konta i aktualizacja kontaKontakt z nami przy użyciu danych kontaktowych podanych poniżejPliki cookie i podobne technologie: Większość przeglądarek internetowych domyślnie akceptuje pliki cookie. Jeśli wolisz, zazwyczaj możesz ustawić przeglądarkę tak, aby usuwała pliki cookie i odrzucała pliki cookie. Jeśli zdecydujesz się usunąć pliki cookie lub odrzucić pliki cookie, może to mieć wpływ na niektóre funkcje lub usługi naszych Witryn. Rezygnacja z marketingu e-mailowego: Możesz zrezygnować z subskrypcji naszej marketingowej listy e-mailowej w dowolnym momencie, klikając łącze rezygnacji z subskrypcji w wysyłanych przez nas wiadomościach e-mail lub kontaktując się z nami za pomocą danych podanych poniżej. Zostaniesz wtedy usunięty z marketingowej listy e-mail – jednak nadal będziemy musieli wysyłać Ci e-maile związane z usługami, które są niezbędne do administrowania i korzystania z Twojego konta.

Czy aktualizujemy tę politykę?
W skrócie: Tak, będziemy aktualizować tę politykę w razie potrzeby, aby zachować zgodność z odpowiednimi przepisami.
Od czasu do czasu możemy aktualizować niniejszą politykę prywatności. Zaktualizowana wersja będzie oznaczona zaktualizowaną datą „Poprawione”, a zaktualizowana wersja zacznie obowiązywać, gdy tylko będzie dostępna. Jeśli wprowadzimy istotne zmiany w niniejszej polityce prywatności, możemy Cię o tym powiadomić, umieszczając w widocznym miejscu powiadomienie o takich zmianach lub bezpośrednio wysyłając powiadomienie. Zachęcamy do częstego przeglądania niniejszej polityki prywatności, aby być informowanym o tym, jak chronimy Twoje dane.

Jak możesz się z nami skontaktować w sprawie tej polityki?
Jeśli masz pytania lub komentarze dotyczące tej polityki, wyślij wiadomość e-mail do Lars Jensen na adres support@kapow.eu lub pocztą na adres: Kapow Auktioner A/S, Mads Eg Damgaards Vej 69, 7400 Herning, Dania.
Jeśli jesteś mieszkańcem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, „administratorem” Twoich danych osobowych są Lars Jernsen, Kapow Auktioner A/S wyznaczeni jako jej przedstawiciele w EOG. Możesz skontaktować się z nimi bezpośrednio w sprawie przetwarzania Twoich danych przez Kapow Auktioner A/S, wysyłając e-mail na adres support@kapow.eu lub pocztą na adres: Mads Eg Damgaards Vej 69, 7400 Herning, Dania.
Jeśli masz dodatkowe pytania lub komentarze dotyczące nas lub naszych zasad, napisz do nas na adres support@kapow.eu lub napisz do nas na adres:
Adres firmy: Mads Eg Damgaards Vej 69, 7400 Herning, Dania

 

Kapow Auktioner A/S
Mads Eg Damgaards Vej 69
7400 Herning

CVR 43055046Kontakt

support@kapow.eu

+45 70707480

Poniedziałek- Czwartek 8:00-16:00
Piątek 8:00-15:00

Skontaktuj się z naszym zespołem

KAPOW Auktioner A/S- Wszelkie prawa zastrzeżone